Informacje o wydaniu:

Zmiany i ulepszenia wprowadzone w wydaniu:

Wszystkie maile wysyłane są przez nadawcę no-reply z domeny man.poznan.pl.

Z poziomu strony dostępnej pod linkiem możliwe jest dodawanie/usuwanie użytkowników, którzy mogą edytować prywatny projekt. Zarządzać uprawnieniami dla danego projektu może tylko jego właściciel.

Każdy z użytkowników na stronie swojego profilu posiada widoczne dla niego projekty pogrupowane w dwie zakładki. Pierwsza z nich - Moje projekty zawiera te projekty, których użytkownik jest właścicielem. Z kolei zakładka Udostępnione dla mnie zawiera te projekty, które zostały użytkownikowi udostępnione przez innych użytkowników systemu.


Ze strony dodawania nowych plików do projektu możliwe jest dodawanie plików TIFF pojedynczo lub w archiwum zip. Pliki w sposób automatyczny są konwertowane do obrazów PNG o rozdzielczości 300dpi.

Usprawnienie mechanizmu zapisującego komentarze w transkrybowanej linii oraz poprawna obsługa zamykania dialogów (min. przez przycisk ESC).

Zmianie uległ wygląd okienka, w którym edytor ma możliwość wykonanie procesu OCR dla pojedynczej linii. Po kliknięciu przycisku  dialog się zamyka, a jego zawartośc jest automatycznie wstawiana w dialog edytora.


Opcja dostępna jest z poziomu strony zarządzania projektem, tylko dla jego właściciela. Plik EPUB generowany jest na podstawie tych stron projektu, które posiadają już jakąś transkrypcję.

W prawym dolnym rogu okna edytora linii dodano trzy nowe przyciski. Przycisk służy do zapisywania zmian wprowadzonych przez edytora bez zamykania dialogu transkrypcji linii. Dwa kolejne przyciski służą do nawigacji pomiędzy liniami transkrypcji.

Link OAI, za pomocą którego możliwe jest zaimportowanie nowego projektu lub plików do już istniejącego poddawany jest walidacji. Jej celem jest określenie, czy link pochodzi ze wspieranej przez WLT biblioteki cyfrowej oraz czy typ publikacji umożliwia jego import.

W widoku historii zmian dla konkretnej strony transkrypcji możliwe jest przywrócenie stanu z początkowej rewizji oznaczonej numerem 0.

W trakcie uruchomienia co najmniej jednego długotrwającego zadania dla projektu, jakiekolwiek czynności, które mogą zostać wykonane na projekcie przez właściciela lub edytora projektu są blokowane. Odbywa się to przez blokowanie menu w widoku projektu i zarządzania projektem.