Spis treści

Informacje ogólne


Proces migracji oprogramowania dLibra można podzielić na kilka etapów:

Do przeprowadzenia migracji niezbędne jest posiadanie zainstalowanej dLibry w wersji 4.0.24.

 

Pobieranie dystrybucji


Pakiet dystrybucyjny (migracyjny) dostępny jest w repozytorium dystrybucji. Pobieranie plików jest możliwe po podaniu nazwy użytkownika oraz hasła, które można uzyskać kontaktując się z pomocą techniczną zespołu dLibra.

 

Zawartość dystrybucji

Struktura katalogów dystrybucji systemu dLibra zawiera katalogi bezpośrednio związane z systemem dLibra:

Równolegle w katalogu dystrybucyjnym znajdują się pliki i katalogi instalatora systemu dLibra:

Dodatkowo w głównym katalogu pakietu instalacyjnego znajdują się następujące pliki:

 

Zabezpieczenie istniejącej instalacji


Zabezpieczenie bieżącej instalacji dLibry należy przeprowadzić w celu ochrony danych zgromadzonych w bibliotece cyfrowej. Polega ono na wykonaniu kopii zapasowych poszczególnych komponentów systemu oraz danych tworzonych i wykorzystywanych przez te komponenty. Do utworzenia kopii zapasowych należy wykorzystać zewnętrzne oprogramowanie odpowiednie do rodzaju kopii zapasowej. Jeśli któraś z kopii jest wykonywana cyklicznie w trakcie codziennego użytkowania biblioteki cyfrowej można ją pominąć.

Wszystkie operacje należy wykonywać przy wyłączonych aplikacji czytelnika i serwerze dLibry! Przed wyłączeniem serwera należy się upewnić, że zakończył on przetwarzanie wszystkich zdarzeń znajdujących się w bazie danych w tabeli EVE_EVENTS.

Podstawową czynnością jest wykonanie kopii zapasowej bazy danych. W tym celu można wykorzystać mechanizmy wbudowane w używany system zarządzania bazą danych.

W przypadku bibliotek cyfrowych z dużą ilością opublikowanych pozycji istotne jest również wykonanie kopii indeksów wyszukiwawczych znajdujących się w katalogu index (pełna ścieżka znajduje sie w pliku konfiguracyjnym serwera conf/lucene.properties w kluczu indexDirectory). Aby wykonać tą operację można posłużyć się dowolnym menadżerem plików i / lub programem archiwizującym. Tego samego oprogramowania można użyć przy wykonywaniu kopii zapasowej katalogu zawierającego treść publikacji (katalog files, do którego pełna ścieżka znajduje sie w pliku konfiguracyjnym serwera conf/cs/service.properties w kluczu contentDirectory).

Opcjonalnie można również wykonać kopie zapasowe katalogu serwera dLibry oraz aplikacji czytelnika.

 

Aktualizacja komponentów systemu dLibra


Aktualizacji podlegają wszystkie elementy systemu dLibra czyli serwer, aplikacja czytelnika i aplikacja redaktora / administratora. Aktualizacja aplikacji redaktora / administratora odbywa się w ramach aktualizacji aplikacji czytelnika.

 

Aktualizacja serwera dLibry


Wszystkie ścieżki do plików czy katalogów w poniższym opisie podane są względem lokalizacji pakietu aktualizacyjnego, który może znajdować się na dowolnym nośniku. Przykładowo jeśli pakiet aktualizacyjny znajduje się na płycie CD to ścieżka binaries\dlibra-server\bin liczona jest od głównego katalogu płyty CD.

Jeśli serwer umieszczony jest w katalogu zawierającym w nazwie numer wersji zalecana jest zmiana tej nazwy na taką, która będzie zawierać numer wersji 5.0. Pozwoli to uniknąć pomyłek podczas późniejszego używania serwera dLibry.

W celu przeprowadzenia aktualizacji przechodzimy do katalogu serwera i wykonujemy kolejne podane niżej kroki.

 

Modyfikacja plików konfiguracyjnych i struktury bazy danych

 

Modyfikacja plików konfiguracyjnych serwera


W celu przeprowadzenia migracji plików konfiguracyjnych przechodzimy do katalogu conf i wykonujemy następujące czynności:

 

Modyfikacja struktury bazy danych

 

W podanych poniżej ścieżkach do skryptów sql użyto parametru dbtype, w miejsce którego należy wstawić wartość odpowiednią do używanej bazy danych:

 • derby - dla bazy danych Derby,
 • mysql - dla bazy danych MySQL,
 • oracle - dla bazy danych Oracle,
 • postgresql - dla bazy danych PostgreSQL.


W katalogu migrate-sql\dbtype znajdują się katalogi odpowiadające poszczególnym usługom. Każdy katalog zawiera skrypty sql opatrzone numerami kolejnych wersji wydanych w ramach wersji 5.0. Polecenia zawarte w skryptach należy wykonać po kolei zaczynając od skryptu o najmniejszym numerze. Dodatkowo należy do tabeli z usługami dodać wpisy dla nowych usług Message Server i Index Server. W tym celu należy:

 

System licencji dLibra


W wersji 5 systemu dLibra do uruchomienia serwera nie jest niezbędne posiadanie pliku licencji. W takim przypadku serwer zostanie uruchomiony z ograniczeniami uniemożliwiającymi utworzenie więcej niż trzech publikacji oraz trzech kont użytkowników. Jeżeli w systemie dLibra istnieją już obiekty (publikacje lub użytkownicy), których liczba przekracza ustalone limity, system zostanie uruchomiony lecz nie będzie można dodawać nowych obiektów.
Aby uruchomić serwer bez ograniczeń, należy dostarczyć stosowny plik licencji. Taki plik należy wygenerować samodzielnie korzystając z Panelu użytkownika. Dostęp do Panelu użytkownika możliwy jest po podaniu nazwy użytkownika i hasła, identycznego jak w przypadku dostępu do repozytorium dystrybucji. Dane dostępowe można uzyskać kontaktując się z pomocą techniczną zespołu dLibra.

Więcej informacji na temat licencji znajdziesz w rozdziale 02. Uruchamianie serwera systemu dLibra.

Uruchamianie serwera


Serwer systemu dLibra może działać w dwóch trybach: w trybie usługi lub w trybie wyświetlania komunikatów na konsolę. Jeśli do tej pory działał w trybie usługi a system operacyjny zainstalowany na maszynie to Windows należy przed uruchomieniem serwera dLibry w nowej wersji wyrejestrować usługę w wersji 4.0. Można to zrobić uruchamiając serwer dLibry z parametrem remove. Następnie należy zarejestrować usługę w wersji 5.0 uruchamiając serwer z parametrem install.

 

Wykonanie operacji JMX


Przed wykonaniem operacji JMX należy uruchomić serwer dLibry. Następnie należy:

 

Migracja aplikacji czytelnika

Przed przystąpieniem do aktualizacji systemu należy zabezpieczyć : istniejącą aplikacje czytelnika, katalog roboczy aplikacji czytelnika.

W dalszej części tej instrukcji będziemy posługiwać się następującymi nazwami katalogów:

 1. 4.0- katalog główny aplikacji czytelnika w wersji 4.0,
 2. 5.0- katalog główny aplikacji czytelnika w wersji 5.0.

Proces migracji praktycznie sprowadza się do porównywania zawartości plików oraz katalogów między wersją 4.0 a 5.0 Aplikacji Czytelnika, stąd przydatnym w tej sytuacji może być odpowiednie narzędzie wspomagające ten proces. Jednym z takich narzędzi jest oprogramowanie
Total Commander.

Przenoszenie konfiguracji z wersji 4.0 do 5.0

Jeśli jakiś plik konfiguracyjny nie został uwzględniony w tej instrukcji, oznacza to, iż jego struktura nie uległa zmianie w stosunku do wersji 4.0. Jeśli administrator wprowadzał w nim własne zmiany, powinny one być przeniesione do pliku w wersji 5.0 Aplikacji Czytelnika.

Katalog główny:

Katalog /styles:

Jeśli w ramach danej biblioteki cyfrowej zmieniane były pliki graficzne specjalnie na jej potrzeby, wówczas można przekopiować te pliki graficzne i nadpisać istniejące. Pozostałe pliki graficzne, tj. te które były dostarczone z wersją 4.0 nie powinny być kopiowane do wersji 5.0.

Istniejące w wersji 5.0 tematy graficzne zostały zmienione i uzupełnione o nowe pliki .css, nowe wartości w plikach .css, nowe pliki graficzne. Jeśli administratorzy systemu utworzyli własny temat graficzny bądź zmienili istniejący wówczas wymagane będzie porównanie plików z wersji 4.0 i 5.0 z uwzględnieniem zmian dodanych w nowej wersji.
Wprowadzenie tego może być niezbędne do prawidłowego funkcjonowania aplikacji czytelnika.

Pomocne mogą okazać się następujące narzędzia:

Katalog /WEB-INF:

Katalog /WEB-INF/components/templates

Jeśli katalog ten zawiera pliki nadpisujące domyślne szablony komponentów lub makra systemu dLibra, wówczas koniecznym może się okazać ponowne porównanie tych plików z pierwowzorami z wersji 5.0. W najnowszej wersji aplikacji czytelnika część szablonów komponentów oraz makr uległa bowiem istotnym zmianom. Szczególną uwagę należy zwrócić na plik custom_library.vm. Jeśli plik ten zawiera deklaracje nadpisujące makra istniejące w pliku makr domyślnych component_library.vm, wówczas koniecznym może się okazać przerobienie kodów makr nadpisujących. W najnowszej wersji aplikacji czytelnika wiele makr domyślnych uległo zmianie.

Katalog /WEB-INF/components/resources/

Jeśli katalog ten zawiera pliki .xml etykiet, nadpisujące domyślne pliki etykiet komponentów, wówczas koniecznym może się okazać ponowne porównanie tych plików z pierwowzorami z wersji 5.0 – w najnowszej wersji aplikacji czytelnika część plików etykiet uległa bowiem istotnym zmianom.

Jeśli w katalogu z wersji 4.0 zostały zdefiniowane pliki w innych wersjach językowych (prócz angielskiej i polskiej), wówczas należy przenieść te pliki do katalogu wersji 5.0. Powinno się również uwzględnić w tych plikach tłumaczenia nowych kluczy etykiet z wersji 5.0 aplikacji.

Katalog /WEB-INF/conf/

Katalog /WEB-INF/layout/resources/

Należy porównać pliki z wersji 4.0 z wersją z 5.0 i dla wszystkich jednakowych kluczy uwzględnić etykiety z wersji 4.0. W przypadku istnienia plików w innych wersjach językowych, niż tylko w języku angielskim i polskim, należy przekopiować je do katalogu w wersji 5.0. Powinno się również uwzględnić w tych plikach tłumaczenia nowych kluczy etykiet.

Katalog /WEB-INF/layout/templates/

Jeśli pliki w wersji 4.0 były zmieniane przez administratora (np. w celu wstawienia kodu Google Analytics w stopce każdej ze stron WWW), może on je porównać z tymi z wersji 5.0 i przenieść ewentualne zmiany, mając na uwadze nowe wpisy.

Czynności do wykonania po przeniesieniu konfiguracji z wersji 4.0 do 5.0

Po wykonaniu opisanych powyżej kroków powinno być możliwe uruchomienie Aplikacji Czytelnika. Po uruchomieniu należy sprawdzić, czy wygląd i funkcjonalność stron biblioteki cyfrowej są zgodne z oczekiwaniami. Ponadto należy wykonać następujące czynności:

Migracja konfiguracji rozproszonej platformy uwierzytelniania

Instrunkcje opisane w tym fragmencie instrukcji należy wykonać tylko w przypadku, gdy w wersji 4.0 systemu dLibra rozproszona platforma uwierzytalniania była uruchomiona. W przeciwnym przypadku należy pominąć ten rozdział.

Na potrzeby tej instrukcji przyjmujemy, że [dlibra-webapp-4.0] oznacza katalog główny aplikacji czytelnika w wersji 4.0, natomiast [dlibra-webapp-5.0] - wersji 5.0.

 1. z pliku [dlibra-webapp-4.0]/WEB-INF/templates.propeties przenieść do pliku [dlibra-webapp-5.0]/WEB-INF/templates.properties wartość library.id
 2. plik [dlibra-webapp-5.0]/WEB-INF/conf/guanxi.properties zastąpić plikiem [dlibra-webapp-4.0]/WEB-INF/conf/guanxi.properties
 3. pliki keystore.jks i truststore.jks skopiować z katalogu [dlibra-webapp-4.0]/WEB-INF do katalogu [dlibra-webapp-5.0]/WEB-INF
 4. pliki guanxi_idp.jks i guanxi_idp_cert.txt skopiować z katalogu [dlibra-webapp-4.0]/WEB-INF/guanxi_idp/keystore do [dlibra-webapp-5.0]/WEB-INF/guanxi_idp/keystore
 5. plik [dlibra-webapp-5.0]/WEB-INF/guanxi_idp/config/idp.xml zastąpić plikiem [dlibra-webapp-4.0]/WEB-INF/guanxi_idp/config/idp.xml

  Jeżeli katalog aplikacji czytelnika zmienił lokalizację, zaktualizować w pliku [dlibra-webapp-5.0]/WEB-INF/guanxi_idp/config/idp.xml ścieżkę do pliku [dlibra-webapp-5.0]/WEB-INF/guanxi_idp/keystore/guanxi_idp.jks

 6. plik [dlibra-webapp-4.0]/WEB-INF/guanxi_sp_engine/keystore/samlengine.jks skopiować do katalogu [dlibra-webapp-5.0]/WEB-INF/guanxi_sp_engine/keystore
 7. plik [dlibra-webapp-4.0]/WEB-INF/guanxi_sp_engine/truststore/samlengine.jks skopiować so katalogu [dlibra-webapp-5.0]/WEB-INF/guanxi_sp_engine/truststore
 8. plik [dlibra-webapp-5.0]/WEB-INF/guanxi_sp_engine/config/guanxi-sp-engine.xml zastąpić plikiem [dlibra-webapp-4.0]/WEB-INF/guanxi_sp_engine/config/guanxi-sp-engine.xml

  Jeżeli katalog aplikacji czytelnika zmienił lokalizację, należy zaktualizować w pliku [dlibra-webapp-5.0]/WEB-INF/guanxi_sp_engine/config/guanxi-sp-engine.xml ścieżki do plików
  [dlibra-webapp-5.0]/WEB-INF/guanxi_sp_engine/keystore/samlengine.jks, [dlibra-webapp-5.0]/WEB-INF/guanxi_sp_engine/truststore/samlengine.jks, [dlibra-webapp-5.0]/WEB-INF/guanxi_sp_engine/config/wayf.xml, [dlibra-webapp-5.0]/WEB-INF/guanxi_sp_engine/config/guard_template.zip i katalogów [dlibra-webapp-5.0]/WEB-INF/guanxi_sp_engine/config/metadata/guards, [dlibra-webapp-5.0]/WEB-INF/guanxi_sp_engine/config/metadata/idp

 9. zawartość katalogu [dlibra-webapp-5.0]/WEB-INF/guanxi_sp_engine/config/metadata zastąpić zawartością katalogu [dlibra-webapp-4.0]/WEB-INF/guanxi_sp_engine/config/metadata

  Jeżeli katalog aplikacji czytelnika zmienił lokalizację, należy zaktualizować w pliku [dlibra-webapp-5.0]/WEB-INF/guanxi_sp_engine/config/metadata/guards/[library.id]/[library.id].xml wartość gxmeta:Keystore, odpowiadającą ścieżce do pliku jks; [library.id] oznacza nazwę katalogu identyczną z wartością library.id.

 10. plik [dlibra-webapp-4.0]/WEB-INF/guanxi_sp_guard/keystore/guard.jks skopiować do katalogu [dlibra-webapp-5.0]/WEB-INF/guanxi_sp_guard/keystore
 11. plik [dlibra-webapp-4.0]/WEB-INF/guanxi_sp_guard/truststore/guard.jks skopiować do katalogu [dlibra-webapp-5.0]/WEB-INF/guanxi_sp_guard/truststore
 12. plik [dlibra-webapp-5.0]/WEB-INF/guanxi_sp_guard/config/guanxi-sp-guard.xml zastąpić plikiem [dlibra-webapp-4.0]/WEB-INF/guanxi_sp_guard/config/guanxi-sp-guard.xml

  Jeżeli katalog aplikacji czytelnika zmienił lokalizację, należy zaktualizować w pliku [dlibra-webapp-5.0]/WEB-INF/guanxi_sp_guard/config/guanxi-sp-guard.xml ścieżki do plików [dlibra-webapp-5.0]/WEB-INF/guanxi_sp_guard/keystore/guard.jks oraz [dlibra-webapp-5.0]/WEB-INF/guanxi_sp_guard/truststore/guard.jks

 13. upewnić się, że w pliku [dlibra-webapp-5.0]/WEB-INF/periodic.xmlodkomentowane są znajdujące się na końcu definicje zadań okresowych:

  <periodic-task logicClass="pl.psnc.dlibra.web.guanxi.engine.periodic.IdpMetadataDownloaderTask"
      executeOnStart="no">
   <description></description>
   <expression>0 0/5 * * * ?</expression>
  </periodic-task>
  <periodic-task logicClass="pl.psnc.dlibra.web.guanxi.engine.periodic.MetadataLoaderTask"
      executeOnStart="no">
   <description></description>
   <expression>15 0/5 * * * ?</expression>
  </periodic-task>
  <periodic-task logicClass="pl.psnc.dlibra.web.guanxi.idp.periodic.IdPConfigurationReloadingTask"
      executeOnStart="no">
   <description></description>
   <expression>30 0/5 * * * ?</expression>
  </periodic-task>
  <periodic-task logicClass="pl.psnc.dlibra.web.guanxi.idp.periodic.SPListDownloadingTask"
      executeOnStart="no">
   <description></description>
   <expression>45 0/5 * * * ?</expression>
  </periodic-task>
  <periodic-task logicClass="pl.psnc.dlibra.web.guanxi.sec.TruststoreDownloadingTask"
      executeOnStart="no">
   <description></description>
   <expression>60 0/5 * * * ?</expression>
  </periodic-task>
  <periodic-task logicClass="pl.psnc.dlibra.web.guanxi.idp.register.IdentityConfigurator"
      executeOnStart="no">
   <description></description>
   <expression>0 0 0 29 2 ?</expression>
  </periodic-task>
  
 14. upewnić się, że w pliku [dlibra-webapp-5.0]/WEB-INF/conf/resources-managers.xml odkomentowana jest sekcja znajdującą się na końcu pliku o identyfikatorze: guanxi.

  <pl.psnc.dlibra.web.fw.resources.ResourceInfo>
   <id>guanxi</id>
   <depends>dlibra</depends>
   <data>guanxi.properties</data>
  </pl.psnc.dlibra.web.fw.resources.ResourceInfo>
  
 15. upewnić się, żw w pliku [dlibra-webapp-5.0]/WEB-INF/conf/user-providers.xmlodkomentowana jest sekcja:

   <pl.psnc.dlibra.web.guanxi.resources.GxUserInformationProvider>
    <loginPage>${homepage}gx?url=${homepage}&amp;action=RewritePodAction</loginPage>
    <logoutPage>${homepage}gxlogout?action=GuardLogoutAction</logoutPage>
    <loginPagePosition>3</loginPagePosition>
    <methodNameResourceKey>uip.gx.name</methodNameResourceKey>
   </pl.psnc.dlibra.web.guanxi.resources.GxUserInformationProvider>
  
 16. upewnić się, że w pliku [dlibra-webapp-5.0]/WEB-INF/web.xmlnależy odkomentowany jest na końcu pliku następujący fragment:

    &guanxi_idp;
    &protectedapp;
    &samlengine;
  
   <servlet>
    <servlet-name>tasksServlet</servlet-name>
    <servlet-class>
     pl.psnc.dlibra.web.guanxi.resources.StartupTasksServlet
    </servlet-class>
    <load-on-startup>11</load-on-startup>
   </servlet>
  
 17. (jeżeli migrujemy do wersji 5.0.0) w pliku [dlibra-webapp-5.0]/WEB-INF/web_guard.xmlfragment

  <url-pattern>/${servletName}/gx/*</url-pattern>
  

  zmienić na

  <url-pattern>/&mainServletName;/gx/*</url-pattern>
  

Na co warto zwrócić uwagę po migracji?

 

Indeksowanie i wyszukiwanie

 

 

 

Kolejność kolekcji

Istotną funkcją dodaną w wersji 5.0 jest kolejność kolekcji. W poprzednich wersjach kolekcje były zawsze wyświetlane w kolejności alfabetycznej według nazw w aktualnie wybranym języku. Teraz kolejność musi być ustalona wprost. Proces migracji nie ustawia kolejności kolekcji, dlatego powinien to zrobić administrator, aby kolekcje nie były wyświetlane w przypadkowy sposób. Operacja ta powinna być bardzo prosta dla średnio doświadczonego użytkownika Aplikacji Administratora, a w razie wątpliwości można skorzystać z pomocy.

Jeśli do tej pory kolejność wyświetlania kolekcji w bibliotece cyfrowej była wymuszana przy pomocy specjalnych przedrostków w ich nazwach (np. wszystkie nazwy zaczynają się od liczby porządkowej), po migracji przedrostki przestaną pełnić swoją funkcję, stąd zalecane jest ich usunięcie po ustawieniu docelowej kolejności kolekcji.

 

"Zdalna" konfiguracja aplikacji redaktora

Nowa wersja biblioteki pozwala łatwo zmienić domyślną konfigurację aplikacji redaktora. Do tej pory, każdy redaktor musiał samodzielnie wskazać plik konfiguracyjny, na dysku lokalnym komputera lub w Internecie. Teraz system można skonfigurować tak, aby odpowiednia konfiguracja była pobierana automatycznie przy każdym uruchomieniu aplikacji redaktora, co ułatwia zarządzanie, gdy w bibliotece pracuje wielu redaktorów. Szczegóły na temat konfiguracji znajdują się tutaj.

 

Widoki atrybutów

W związku z opracowaniem nowego schematu metadanych, do którego wdrożenia serdecznie zapraszamy, w aplikacji redaktora dodano mechanizm widoków atrybutów, który pozwala redaktorom na pracę z wybranymi atrybutami i ukrycie pozostałych. Mechanizm ten jest domyślnie dostosowany do proponowanego nowego schematu, dlatego w bibliotekach, które go nie będą stosowały, być może administratorzy będą chcieli lepiej dostosować widoki atrybutów do potrzeb redaktorów, ewentualnie usunąć niepotrzebne widoki. Opis, jak to zrobić, znajduje się tutaj. Wspomniana wyżej możliwość łatwej konfiguracji aplikacji u wszystkich redaktorów będzie w tym kontekście szczególnie przydatna.

 

Uruchamianie dLibry w 64-bitowym środowisku Windows

Od wersji 5.0 serwer dLibra można uruchomić w 64-bitowym środowisku Windows. Wiecej informacji można znaleźć w dokumentacji.

 

Konfiguracja miniatur – inna niż domyślna


Miniatury pojawiające się w Aplikacji Czytelnika, w wersji systemu dLibra 4.0, przekazywane były przez serwer w formie niezmienionej w stosunku do tych wprowadzonych przez redaktorów. W wersji 5.0 systemu miniatury zwracane są przez serwer w postaci przeskalowanej, tak aby przy jednocześnie optymalnej jakości miniatur, zwiększyć prędkość ich przesyłania. Istnieje możliwość konfigurowania pewnych atrybutów automatycznego przetwarzania miniatury przed udostępnieniem, tj. rozdzielczości, formatu pliku, sposobu kadrowania miniatury oraz jakości kompresji. Warto na to zwrócić uwagę, gdy po migracji do wersji 5.0 jakość miniatury prezentowanej na stronie z opisem publikacji będzie niezadowalająca.
Więcej na ten temat można znaleźć w dokumentacji.

 

Konfiguracja podpowiedzi z opisem publikacji


Na głównej stronie w sekcjach ?Ostatnio dodane" oraz ?Najczęściej czytane" po najechaniu myszką na wybrany tytuł publikacji pojawia się podpowiedź przedstawiająca dodatkowe metadane publikacji. Administratorzy mają możliwość skonfigurowania przedstawianych w ramce elementów opisu. Więcej na ten tematu w sekcji dokumentacji.

 

Integracja z serwisem społecznościowym Facebook


W najnowszej dLibrze zostały dodany komponent, który umożliwia rejestrowanie fanów danej instytucji czy biblioteki cyfrowej. Więcej na ten temat można znaleźć w dokumentacji.

 

Komponent - Polecane


Niejednokrotnie w zbiorach naszej biblioteki cyfrowej pojawiają się publikacje, których obecność chcielibyśmy wyróżnić naszym czytelnikom. Ciekawym w tym wypadku rozwiązaniem może być komponent "Polecane", który w losowy sposób, z domyślnej lub wskazanej przez administratora kolekcji, wybiera publikacje i prezentuje je w formie pokazu slajdów.
Więcej na temat konfiguracji komponentu można się dowiedzieć z sekcji dokumentacji.