Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

W bibliotece dLibra dostęp do katalogów biblioteki jest kontrolowany dla każdego katalogu i każdego użytkownika z osobna. Oznacza to, że różni użytkownicy mogą posiadać różne uprawnienia do tego samego katalogu, jak również to, że jeden użytkownik może posiadać różne poziomy dostępu do różnych katalogów.

W bibliotece dLibra istnieją następujące uprawnienia na poziomie katalogu:

 • Dostęp do katalogu - dzięki niemu użytkownik widzi katalog w drzewie biblioteki. To uprawnienie nie jest dziedziczone z katalogów nadrzędnych.
 • Dostęp do publikacji i opublikowanych wydań - umożliwia użytkownikowi przeglądanie zawartości katalogu (tj. publikacji i podkatalogów) oraz publikowanych edycji publikacji umieszczonych w katalogu. Uprawnienie to jest dziedziczone z katalogów nadrzędnych. Implikuje prawo dostępu do katalogu.
 • Dostęp do publikacji i wszystkich wydań - umożliwia użytkownikowi przeglądanie wszystkich wydań (opublikowanych i nie opublikowanych) wszystkich publikacji zamieszczonych w katalogu. Uprawnienie to jest dziedziczone z katalogów nadrzędnych. Implikuje oba prawa wymienione wcześniej.
 • Edycja struktury - umożliwia użytkownikowi redagowanie struktury katalogu, tj. tworzenie, przenoszenie i usuwanie podkatalogów. Prawo to jest dziedziczone z katalogów nadrzędnych i implikuje prawa dostępu do publikacji i wszystkich wydań.
 • Tworzenie publikacji - umożliwia użytkownikowi tworzenie nowych publikacji w katalogu. Prawo to jest dziedziczone z katalogów nadrzędnych i implikuje prawo dostępu do publikacji i opublikowanych wydań.
 • Zarządzanie publikacjami - umożliwia użytkownikowi usuwanie publikacji z katalogu. Prawo to jest dziedziczone z katalogów nadrzędnych. Implikuje prawo do tworzenia publikacji oraz dostęp do wszystkich wydań.
 • Moderacja katalogu - umożliwia użytkownikowi zmianę stanu publikacji w katalogu na stan Korekta lub ze stanu Korekta na Opublikowany/Nieopublikowany. Użytkownik mający to prawo będzie także otrzymywał wiadomości o publikacjach dodanych do katalogu przez interfejs www. Prawo to jest dziedziczone z katalogów nadrzędnych i implikuje prawo do zarządzania publikacjami.
 • Zarządzanie prawami - umożliwia użytkownikowi dokonywanie zmian w prawach dostępu do katalogu. Prawo to jest dziedziczone z katalogów nadrzędnych i implikuje prawo dostępu do publikacji i wszystkich wydań.

Użytkownik może mieć przyznane poszczególne uprawnienia do katalogu na cztery różne sposoby:

 • Przyznane - uprawnienia przyznane bezpośrednio
 • Implikowane - uprawnienia wynikające z innego prawa przyznanego bezpośrednio lub również implikowanego (np. prawo dostępu do katalogu wynika z prawa dostępu do publikacji i opublikowanych wydań).
 • Odziedziczone - uprawnienia dziedziczone od jednego z katalogów nadrzędnych, do których prawo zostało przyznane bezpośrednio lub pośrednio.
 • Od grupy - uprawnienia od grupy, do której należy użytkownik

Prawa dostępu na poziomie katalogu można zmieniać w panelu Własności Katalogu, w zakładce Prawa.

Edytor praw na poziomie katalogu
Na liście po lewej stronie wypisani są użytkownicy biblioteki (na czarno posiadający choć jedno prawo, na szaro nie posiadający żadnych praw) oraz grupy (na czerwono). Pod listą użytkowników dostępne są przyciski umożliwiające ukrycie różnych kategorii użytkowników:

 • przycisk pozwala ukryć/przywrócić użytkowników z ograniczeniami
 • przycisk pozwala ukryć/przywrócić użytkowników publicznych
 • przycisk pozwala ukryć/przywrócić użytkowników będących redaktorami lub administratorami
 • przycisk pozwala ukryć/przywrócić użytkowników IP

Po wybraniu jednego użytkownika lub grupy, wyświetlane są jego uprawnienia do wybranego katalogu w tabeli po prawej stronie. W kolejnych wierszach znajdują się wszystkie prawa związane z katalogiem. Kliknięcie w wybranym wierszu pozwoli zobaczyć krótki opis wybranego prawa w polu tekstowym znajdującym się pod tabelą. W tabeli znajdują się następujące kolumny:

 • Prawo - zawiera nazwę uprawnienia
 • Obecny stan - wyświetla informację o obecnym stanie uprawnienia (przed zmianą)
 • Nowy stan - wyświetla stan uprawnienia po zmianie. W celu przyznania prawa wybranemu użytkownikowi należy zaznaczyć odpowiedni znacznik w tabeli.
 • Rekursja - należy zaznaczyć odpowiedni znacznik w celu przyznania uprawnienia bezpośrednio do wszystkich katalogów podrzędnych wybranego katalogu. Jest to szczególnie przydatne w przypadku praw, które nie są dziedziczone w strukturze katalogów.

Aby wprowadzone zmiany w uprawnieniach zostały zapisane w systemie, należy kliknąć przycisk Zatwierdź.

 • No labels