Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Istnieje możliwość zarządzania publikacjami w obrębie danej kolekcji. Użytkownik, który posiada prawo zarządzania daną kolekcją może dodawać do niej lub usuwać z niej publikacje. Służy do tego interfejs umieszczony na zakładce Publikacje dostępny po wyborze kolekcji w Drzewie Kolekcji.

Zarządzanie publikacjami w kolekcji

Po wyborze konkretnej kolekcji w ?Drzewie Kolekcji", na zakładce Publikacje (rysunek powyżej) możliwa jest edycja przynależności publikacji do wybranej kolekcji.

W górnej części zakładki Publikacje umieszczona jest tabela służąca do edycji przynależności publikacji do kolekcji. Tabela ta posiada trzy kolumny. W kolumnie prawej umieszczona jest struktura biblioteki (taka sama jak na drzewie katalogów, tylko nieedytowalna). Dwie pozostałe kolumny zawierają pola wyboru przedstawiające stan przypisania elementu w danym wierszu do kolekcji. Kolumna po lewej stronie (Należy) jest związana z katalogami i publikacjami pojedynczymi (w przypadku publikacji grupowej ma charakter tylko informacyjny - nie można jej modyfikować). Kolumna środkowa natomiast jest związana wyłącznie z publikacjami grupowymi. Możliwe są trzy stany pola wyboru:

  • - stan ten możliwy jest dla każdego elementu. W przypadku katalogu oraz publikacji grupowej w lewej kolumnie oznacza, że żadna publikacja znajdująca się w nim/niej nie należy do kolekcji. W przypadku publikacji zwykłej oraz publikacji grupowej w prawej kolumnie — że publikacja nie należy do kolekcji.
  • - stan możliwy tylko w przypadku katalogu i publikacji grupowej w lewej kolumnie. Oznacza, że wśród podrzędnych publikacji znajdują się takie, które należą do kolekcji, oraz takie, które nie należą.
  • - stan możliwy jest dla każdego elementu. W przypadku katalogu oraz publikacji grupowej w lewej kolumnie oznacza, że wszystkie publikacje znajdujące się wewnątrz należą do kolekcji. W przypadku publikacji zwykłej oraz publikacji grupowej w środkowej kolumnie oznacza to, że publikacja jest przypisana do kolekcji.

Modyfikując pola wyboru modyfikujemy przydział publikacji do kolekcji.

Wszystkie zmiany muszą zostać zatwierdzone przyciskiem Zatwierdź u dołu Okna Właściwości.

  • No labels