Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 11 Next »

Icon
Poniższe funkcje dostępne są po odpowiednim przekonfigurowaniu systemu dLibra.

Dodawanie obiektu wieloformatowego.

Aby stworzyć nowy obiekt wieloformatowy, należy:

  1. Na liście elementów wybrać katalog lub publikację grupową, w której ma się znaleźć nowy obiekt.
  2. Z menu podręcznego należy wybrać funkcję Nowy obiekt. Można również użyć przycisku na pasku narzędzi lub wybrać odpowiednią opcję z menu głównego (Nowy obiekt z menu Zarządzanie). Po wybraniu funkcji Nowy obiekt zostanie uruchomiony kreator nowego obiektu.
  3. Pierwszym krokiem kreatora nowego obiektu jest wybór pliku głównego obiektu (rysunek poniżej). Dla źródła danych, należy wybrać obiekt wieloformatowy i wskazać katalog na lokalnym dysku komputera (przycisk Wybierz katalog) w którym znajdują się podkatalogi zawierające obiekty w różnych formatach. Następnie należy wskazać Domyślny format obiektu, który będzie wyświetlany bezpośrednio po kliknięciu w ikonę miniatury obiektu w Aplikacji Czytelnika.

     

    14. Obiekty wieloformatowe
  4. W drugim kroku kreatora nowego obiektu należy wprowadzić
  • No labels