Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

Icon
Poniższe funkcje dostępne są po odpowiednim przekonfigurowaniu systemu dLibra.

Aby stworzyć nową publikację wieloformatową:

 1. Na liście elementów należy wybrać katalog lub publikację grupową, w której ma się znaleźć nowa publikacja.
 2. Z menu podręcznego należy wybrać funkcję Nowy obiekt. Można również użyć przycisku na pasku narzędzi lub wybrać odpowiednią opcję z menu głównego (Nowy obiekt z menu Zarządzanie). Po wybraniu funkcji Nowy obiekt zostanie uruchomiony kreator nowego obiektu.
 3. Pierwszym krokiem kreatora nowego obiektu jest wybór pliku głównego obiektu (rysunek poniżej). Dla źródła danych, należy wybrać obiekt wieloformatowy. Jeśli publikacja składa się z jednego pliku, np. w formie dokumentu PDF czy MS Word, należy wybrać ten plik. Jeśli publikacja jest złożona z wielu plików (np. HTML), należy wybrać plik startowy dokumentu (dla HTML jest to zwykle index.html).
  Jeśli główny plik publikacji jest w formacie HTML, DJVU, lub innym formacie obsługiwanym przez aktualnie zainstalowane rozszerzenia typu fileParser, kreator sprawdzi, czy obecne są wszystkie pliki powiązane z plikiem głównym i czy są one spójne. Jeżeli okaże się, że wybrany dokument jest niekompletny (brakuje plików powiązanych z plikiem głównym) przejście do kolejnego kroku zostanie domyślnie zablokowane a przycisk Ostrzeżenia... będzie aktywny (przyciśnij przycisk Ostrzeżenia aby zobaczyć listę ostrzeżeń). Istnieje jednak możliwość przejścia do następnego kroku po zaznaczeniu opcji Ignoruj ostrzeżenia. Zaznaczając tę opcję zgadzamy się na umieszczenie w bibliotece niespójnej publikacji. Wszystkie znalezione przez kreator pliki zostaną zaznaczone do przesłania na serwer.
  Poza plikami publikacji znalezionymi przez kreator w tabeli plików umieszczone zostaną wszystkie inne pliki znajdujące się w katalogu pliku głównego. Pliki te domyślnie nie są zaznaczone do przesłania na serwer. Możliwe jest zatem dodanie plików, które nie zostały znalezione przez kreator, a należą do publikacji.
  Uwaga! Pliku głównego publikacji oraz plików z nim powiązanych nie da się odznaczyć. Będą one zawsze wysłane na serwer.
  Na drzewie plików publikacji można dodatkowo modyfikować typ pliku oraz jego kodowanie. Modyfikacje typu powinno się wykonywać tylko wtedy gdy aplikacja niepoprawnie rozpozna typ pliku (należy wprowadzić poprawną wartość w kolumnie Typ). Modyfikacje kodowania możliwe są tylko dla plików, które takie kodowanie posiadają (np. HTML). Jeśli aplikacja niepoprawnie rozpozna kodowanie redaktor może poprawić tę wartość wybierając poprawne kodowanie z listy rozwijanej w kolumnie Kodowanie.

 • No labels