Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dla wszystkich użytkowników, którzy mają przypisane w Aplikacji Administratora systemu dLibra prawo do zarządzania aplikacją WWW w menu głównym pojawia się dodatkowa opcja - Typy czynności.

Jest ważne, aby system dLab był odpowiednio skonfigurowany przed przystąpieniem do jego produkcyjnego wykorzystania. W momencie definiowania zadania użytkownik dla każdej czynności zadania określa wykonawcę, którym może być grupa użytkowników lub proces automatyczny. Podobnie określa się wykonawcę dla czynności w momencie tworzenia grupy zadań typu „lista przewozowa”.  Panel „Typy czynności” pozwala określić jakich wykonawców będzie można wybrać dla określonych czynności podczas definiowania zadania.

Pierwszym ekranem pojawiającym się po kliknięciu w opcję „Typy czynności” jest lista wszystkich skonfigurowanych w systemie dLab typów czynności:

W tabeli listy typów czynności przy każdym typie czynności figuruje przycisk „Edytuj”. Kliknięcie w „Edytuj” spowoduje przeniesienie użytkownika do panelu ustawiania listy możliwych wykonawców dla wybranego typu czynności.

Widok edycji typu czynności przedstawia się jak na poniższym rysunku:

Panel podzielony jest na dwie części: „Przypisywanie grup do typu czynności” oraz „Przypisywanie pluginów do typu czynności”. Pierwsza część odnosi się do grup użytkowników. Druga część odnosi się do procesów automatycznych (automatów). Każda z części zawiera komponent złożony z dwóch paneli – lewego i prawego oraz przycisków służących do przenoszenia wartości między panelami. Panel po lewej stronie wskazuje pozycje nieprzypisane, panel z prawej pokazuje pozycje przypisane.  Przyciski „>> Przypisz wszystko” oraz „> Przypisz” służą do przenoszenia wartości z panelu „nieprzypisane” do panelu „przypisane”, natomiast przyciski „< Usuń” oraz „<< Usuń wszystkie” służą do przenoszenia wartości z panelu „przypisane” do panelu „nieprzypisane”. Użytkownik może zaznaczyć dowolną liczbę pozycji do przeniesienia z jednego panelu do drugiego, przytrzymując klawisz „Ctrl” lub "Shift". Użytkownik może również przenosić całe zawartości paneli klikając w „>> Przypisz wszystko” lub „<< Usuń wszystko”.

Aby zatwierdzić wprowadzone zmiany należy wybrać przycisk „Zapisz” umieszczony na dole panelu. W tym momencie wszystkie pozycje w panelach - „przypisane” będą pojawiać się w liście rozwijalnej wykonawców czynności (przy definiowaniu/edycji zadań i grup zadań) w sekcjach „Grupy użytkowników” oraz „Automaty”. tym samym użytkownicy z wybranych grup będą mieli prawo wykonywania określonej czynności.

Icon

Uwaga! Przypisywanie wykonawców dla typów czynności powinno być wykonywane z ostrożnością. Czynności „Przesłanie publikacji do pracowni digitalizacji” oraz „Przyjęcie zwrotu publikacji z pracowni digitalizacji” powinny mieć ten sam zestaw wykonawców. Analogicznie „Przyjęcie publikacji w pracowni digitalizacji”,„Zwrot publikacji z pracowni digitalizacji” oraz „Przygotowanie plików matek” również powinny mieć ten sam zestaw wykonawców. Ostrożnie należy również przypisywać automaty, większość z nich jest bowiem przygotowana z myślą o konkretnych typach czynności i przypisanie ich do niewłaściwego typu czynności może skutkować błędem.

 

 

 

 

  • No labels