Skip to end of metadata
Go to start of metadata

dLab to wydajny, elastyczny oraz rozszerzalny system do zarządzania procesem digitalizacji, który ułatwia organizację prac związanych z digitalizacją, wspomaga użytkowników w wykonywaniu przydzielonych czynności oraz umożliwia monitorowanie przebiegu prac z wykorzystaniem systemu raportowania. dLab może także komunikować się z zewnętrznymi narzędziami w celu wykonywania specyficznych czynności, takich jak rozpoznawanie tekstu (OCR), konwersja danych źródłowych do wersji prezentacyjnej, wprowadzanie wersji prezentacyjnej do systemu biblioteki cyfrowej oraz archiwizacja w systemie długoterminowego przechowywania danych źródłowych. dLab jest rozwijany przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Podstawowym celem system dLab jest umożliwienie sprawnej realizacji prac digitalizacyjnych oraz monitorowania ich postępu w bibliotece, muzeum czy archiwum cyfrowym, tworzonym przez jedną lub wiele instytucji. Tak więc zakłada się, że digitalizacja odbywać się może w wielu rozproszonych geograficznie pracowniach, które mogą się różnić od siebie wyposażeniem i możliwościami digitalizacji.

Z założenia efektem digitalizacji są tzw. pliki master (pliki matki/pliki wzorcowe), które następnie są poddawane optymalizacji (np. obróbka graficzna), w efekcie której powstaje tzw. wersja zoptymalizowana plików. Wersja zoptymalizowana jest dalej podstawą do utworzenia tzw. wersji prezentacyjnych. Wersje prezentacyjne udostępniane są z kolei na stronach biblioteki, muzeum czy archiwum cyfrowego. Ostatnim etapem procesu digitalizacji jest archiwizacja plików master oraz plików zoptymalizowanych. System dLab operuje na tzw. przestrzeni roboczej, która przeznaczona jest do przechowywania tymczasowo informacji powiązanych z zadaniem digitalizacji, np. plików master, czy ich zoptymalizowanej wersji.

  • No labels