Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ten rozdział zawiera przykładowy scenariusz przebiegu digitalizacji pojedynczej publikacji za pomocą systemu dLab.

Zakładamy, że w systemie:

 • dostępne są dwie grupy użytkowników: Redaktorzy oraz Skanujący,
 • istnieje trzech użytkowników:
  • red1 - redaktor będący członkiem grupy Redaktorzy,
  • skan1 - skanujący będący członkiem grupy Skanujący,
  • nadz1 - nadzorca będący osobą nadzorującą grupę Redaktorzy.

oraz że system dLab pracuje w połączeniu z systemem dLibra.

1. Utworzenie publikacji planowanej

Użytkownik red1 loguje się do systemu dLibra i tworzy publikację planowaną. W efekcie w systemie dLab pojawia się zadanie reprezentujące proces digitalizacji tej publikacji.

2. Zdefiniowanie zadania

 1. Użytkownik red1, korzystając z odnośnika "Definiuj" na widoku listy zadań w systemie dLab, przechodzi do widoku definiowania zadania i wprowadza oba człony jego nazwy.
 2. Z opcjonalnych czynności wybiera te, które jego zdaniem należy w ramach tego zadania wykonać:
  • Metadane kompletne po polsku,
  • Metadane kompletne po angielsku.
 3. Dla wszystkich zaznaczonych czynności, dla których jest to możliwe, ustawia odpowiedniego wykonawcę:
  • Metadane kompletne po polsku, Metadane kompletne po angielsku, Obróbka graficzna, Udoskonalenie wersji prezentacyjnej - grupa Redaktorzy,
  • Przygotowanie wersji prezentacyjnej - automat Document Express (Djvu),
  • Publikowanie w dLibrze - automat Publikowanie w dLibrze,
  • Archiwizacja - automat Archiwizacja WRDZ.
 4. Dla wszystkich zaznaczonych czynności, dla których konfiguracja nie wymusza weryfikacji, ustala, czy mają one takiej weryfikacji wymagać:
  • Metadane kompletne po polsku - weryfikacja wymagana,
  • Metadane kompletne po angielsku - weryfikacja wymagana.
 5. Dla wszystkich zaznaczonych czynności, które posiadają parametry, ustala ich wartości:
  • Przygotowanie "plików matek" - rozdzielczość: 300 dpi, tryb kolorów: kolor, brak dodatkowych uwag.
 6. Zatwierdza wprowadzone dane przyciskiem "Zapisz i uruchom zadanie". Zadanie otrzymuje nową nazwę oraz stan W realizacji.

3. Utworzenie listy przewozowej

 1. Użytkownik red1, korzystając z przycisku "Grupy zadań" w menu głownym, przechodzi do widoku grup.
 2. Korzystając z przycisku "Utwórz listę przewozową" przechodzi do widoku tworzenia listy przewozowej.
 3. Wprowadza nazwę grupy - "lista1".
 4. Wybiera wykonawców dla czynności w grupie:
  • Wysłanie publikacji do pracowni digitalizacji, Przyjęcie zwrotu publikacji z pracowni digitalizacji - grupa Redaktorzy,
  • Przyjęcie publikacji w pracowni digitalizacji, Zwrot publikacji z pracowni digitalizacji - grupa Skanujący.
 5. Przyciskiem "Dalej" przechodzi do ekranu wyboru zadań znajdujących się w liście.
 6. Zaznacza zdefiniowane wcześniej zadanie.
 7. Zatwierdza utworzenie grupy przyciskiem "Utwórz grupę".

4. Wykonanie czynności

 1. Użytkownik red1 wysyła listę przewozową "lista1" do pracowni digitalizacji i oznacza czynność Wysłanie publikacji do pracowni digitalizacji w systemie dLab jako wykonaną.
  • Czynność Wysłanie publikacji do pracowni digitalizacji otrzymuje stan Zaakceptowana.
  • Czynność Przyjęcie publikacji w pracowni digitalizacji otrzymuje stan Do wykonania.
 2. Użytkownik red1 wprowadza metadane w języku polskim do systemu dLibra i oznacza czynność Metadane kompletne po polsku jako wykonaną.
  • Czynność Metadane kompletne po polsku otrzymuje stan Wykonana.
 3. Użytkownik red1 wprowadza metadane w języku angielskim i oznacza czynność Metadane kompletne po angielsku jako wykonaną.
  • Czynność Metadane kompletne po angielsku otrzymuje stan Wykonana.
 4. Użytkownik nadz1 sprawdza poprawność wykonania czynności Metadane kompletne po polsku i akceptuje jej wyniki.
  • Czynność Metadane kompletne po polsku otrzymuje stan Zaakceptowana.
 5. Użytkownik nadz1 sprawdza poprawność wykonania czynności Metadane kompletne po angielsku, zauważa błędy we wprowadzonych metadanych i odrzuca wyniki czynności.
  • Czynność Metadane kompletne po angielsku otrzymuje stan Do ponownego wykonania.
 6. Użytkownik red1 poprawia błędy we wprowadzonych metadanych i oznacza czynność Metadane kompletne po angielsku jako wykonaną.
  • Czynność Metadane kompletne po angielsku otrzymuje stan Wykonana.
 7. Użytkownik nadz1 sprawdza poprawność wykonania czynności Metadane kompletne po angielskui tym razem akceptuje jej wyniki.
  • Czynność Metadane kompletne po angielsku otrzymuje stan Zaakceptowana.
 8. Użytkownik skan1 odbiera w pracowni digitalizacji listę "lista1" i oznacza czynność Przyjęcie publikacji w pracowni digitalizacji jako wykonaną.
  • Czynność Przyjęcie publikacji w pracowni digitalizacji otrzymuje stan Zaakceptowana.
  • Czynność Przygotowanie "plików matek" otrzymuje stan Do wykonania.
 9. Użytkownik skan1 skanuje publikację, przesyła do systemu dLab pliki ze zeskanowanymi stronami i oznacza czynność Przygotowanie "plików matek" jako wykonaną.
  • Czynność Przygotowanie "plików matek" otrzymuje stan Wykonana.
  • Czynność Obróbka graficzna otrzymuje stan Do wykonania.
 10. Użytkownik nadz1 sprawdza poprawność wykonania skanowania i akceptuje wyniki czynności Przygotowanie "plików matek".
  • Czynność Przygotowanie "plików matek" otrzymuje stan Zaakceptowana.
  • Czynność Zwrot publikacji z pracowni digitalizacji otrzymuje stan Do wykonania.
 11. Użytkownik skan1 odsyła listę przewozową "lista1" i oznacza czynność Zwrot publikacji z pracowni digitalizacji jako wykonaną.
  • Czynność Zwrot publikacji z pracowni digitalizacji otrzymuje stan Zaakceptowana.
  • Czynność Przyjęcie zwrotu publikacji z pracowni digitalizacji otrzymuje status Do wykonania.
 12. Użytkownik red1 decyduje, że pliki publikacji nie wymagają dodatkowej obróbki i oznacza czynność Obróbka graficzna jako do pominięcia.
  • Czynność Obróbka graficzna otrzymuje stan Pominięta.
  • Czynność Przygotowanie wersji prezentacyjnej jest gotowa do wykonania, w związku z czym uruchomiony zostaje automat Document Express (Djvu) i przesyła do systemu pliki z wersją prezentacyjną publikacji. Czynność ta otrzymuje w efekcie stan Wykonana.
  • Czynność Udoskonalenie wersji prezentacyjnej otrzymuje stan Do wykonania.
 13. Użytkownik nadz1 akceptuje pominięcie czynności Obróbka graficzna.
  • Czynność Obróbka graficzna otrzymuje stan Usunięta.
 14. Użytkownik red1 pobiera pliki wersji prezentacyjnej, dopracowuje ją, przesyła pliki po zmianach i oznacza czynność Udoskonalenie wersji prezentacyjnej jako wykonaną.
  • Czynność Udoskonalenie wersji prezentacyjnej otrzymuje stan Wykonana.
  • Czynność Publikowanie w dLibrze jest gotowa do wykonania, w związku z czym uruchomiony zostaje automat Publikowanie w dLibrze i dodaje do publikacji w dLibrze pliki z udoskonaloną wersją prezentacyjną. Czynność otrzymuje w efekcie stan Wykonana.
  • Czynność Archiwizacja jest gotowa do wykonania, w związku z czym uruchomiony zostaje automat Archiwzacja WRDZ i składuje wszystkie obiekty zadania w WRDZ, a następnie oznacza czynność Archiwizacja jako wykonaną. Czynność otrzymuje w efekcie stan Wykonana.
 15. Użytkownik red1 odbiera zwrot listy przewozowej i oznacza czynność Przyjęcie zwrotu publikacji z pracowni digitalizacji jako wykonaną.
  • Czynność Przyjęcie zwrotu publikacji z pracowni digitalizacji otrzymuje stan Zaakceptowana.
 16. Użytkownik nadz1 akceptuje wyniki czynności Przygotowanie wersji prezentacyjnej.
  • Czynność Przygotowanie wersji prezentacyjnej otrzymuje stan Zaakceptowana.
 17. Użytkownik nadz1 akceptuje wyniki czynności Udoskonalenie wersji prezentacyjnej.
  • Czynność Udoskonalenie wersji prezentacyjnej otrzymuje stan Zaakceptowana.
 18. Użytkownik nadz1 akceptuje wyniki czynności Publikowanie w dLibrze.
  • Czynność Publikowanie w dLibrze otrzymuje stan Zaakceptowana.
 19. Użytkownik nadz1 akceptuje wyniki czynności Archiwizacja.
  • Czynność Archiwizacja otrzymuje stan Zaakceptowana.
  • Wszystkie czynności w zadaniu są w stanie końcowym, zatem zadanie otrzymuje stan Zakończone.
 • No labels