Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Informacje podstawowe

Katalog opisujący obiekt składa się z:

 • Pliku publication.properties opisującego obiekt,
 • Pliku z opisem bibliograficznym publikacji (inaczej pliku metadanych), np. metadata.properties
 • Podkatalogów, które wchodzą w skład obiektu wieloformatowego.

Plik publication.properties

Plik publication.properties jest plikiem właściwości obiektu. Składa się on z par klucz-wartość. Klucz, czyli nazwa właściwości, oddzielony jest od wartości znakiem równości (=). Każda taka para znajduje się w oddzielnej linii. Plik powinien być zapisany w kodowaniu UTF-8.

Dozwolone właściwości oraz ich wartości przedstawione są poniżej.

 • Klucz publication.actorsRights.<login użytkownika lub nazwa grupy do której przydzielamy prawa>.
  Prawa oddzielone przecinkiem. Uwaga: jeśli login zawiera spacje, muszą one zostać poprzedzone znakiem '\'.
  Lista możliwych praw (szczegółowe informacje o prawach można znaleźć tutaj):
  • pv - dostęp tylko do opublikowanych wydań obiektu
  • pr - dostęp do wszystkich wydań obiektu
  • pe - zarządzanie obiektem
 • Klucz publication.collections
  Identyfikatory kolekcji, oddzielone przecinkiem, do których ma zostać przypisany obiekt.
 • Klucz publication.destination.directoryId
  Identyfikator katalogu, w którym ma się znaleźć obiekt.
 • Klucz publication.destination.parentPublicationId
  Identyfikator obiektu grupowego, w której ma się znaleźć obiekt.
 • Klucz publication.mainFile.NAZWA_FORMATU
  Nazwa pliku głównego obiektu (wraz z rozszerzeniem). Plik główny musi znajdować się w katalogu opisującym publikację.
 • Klucz publication.metadataFile
  Nazwa pliku metadanych (wraz z rozszerzeniem). Plik metadanych musi znajdować się w katalogu opisującym publikację obiekt oraz być zgodny z jednym z formatów obsługiwanych przez aktualnie zainstalowane rozszerzenia do importu metadanych (zwykle jest to RDF, MARC lub Bibtex - zobacz rozdział Import i eksport metadanych). Jeśli wartość dla tego klucza nie jest zdefiniowana, domyślnie wyszukiwane są pliki o nazwie takiej samej jak nazwa pliku głównego, z rozszerzeniami domyślnymi dla każdego obsługiwanego formatu (np. .rdf, .mrc, .bib).
 • Klucz publication.name
  Łańcuch znaków określający nazwę publikacjiobiektu. Jeśli wartość dla tego klucza nie zostanie zdefiniowana, aplikacja spróbuje wygenerować nazwę na podstawie wartości atrybutów (w taki sam sposób, jak w drugim kroku kreatora nowej publikacji).
 • Klucz publication.notes
  Łańcuch znaków określający notatki/uwagi administracyjne.
 • Klucz publication.published
  Łańcuch znaków wskazujący na to, czy pierwsze wydanie tej publikacji tego obiektu ma zostać opublikowane. Jeśli wartość jest true wydanie to będzie opublikowane. W każdym innym przypadku wydanie nie będzie opublikowane. Domyślną wartością jest false.
 • Klucz publication.secured
  Łańcuch znaków wskazujący na to, czy publikacja ma być zabezpieczona. Jeśli wartość jest true publikacja będzie zabezpieczona. W każdym innym przypadku publikacja nie będzie zabezpieczona.Domyślną wartością jest false.Klucz image.content
  Nazwa pliku, który zawiera miniaturę wydania.
 • Klucz publication.publishingDate
  Planowana data udostępnienia publikacji.mainFile.NAZWA_FORMATU
  Nazwa pliku głównego obiektu (wraz z rozszerzeniem) i nazwą katalogu odpowiadającą formatowi dodawanego obiektu. Lista obsługiwanych formatów dostępna jest tu.
 • Klucz main.Format
  Nazwa formatu, który będzie główny formatem obiektu. Wskazany musi zostać jeden z dodawanych formatów.

Przykładowy plik publication.properties:

 

publication.properties
publication.collections=117
publication.destination.directoryId=16
publication.metadataFile=metadata.properties
publication.name=BB, Test masowego \u0142adowania wieloformatowo\u015Bci VPrzyk\u0142adowy obiekt wieloformatowy
publication.published=true

publication.mainFormat=bitmapa
publication.mainFile.PDF=PDF/pa1940-0000-00-0001.pdf
publication.mainFile.DJVU=DJVU/index.djvu
publication.mainFile.TXT=TXT/pa1940.txt
publication.mainFile.bitmapa=bitmapa/PresentationData.xml

 

Powyższy przykład pliku specyfikuje publikację, do której aktor publicGroup będzie miał prawo przeglądania wszystkich publikacji (nadano prawo pr, co implikuje niejawnie prawo pv). Publikacja zostanie przypisana obiekt, który zostanie przypisany do kolekcji oznaczonych identyfikatorem 2, 7 oraz 12. Publikacja 117. Obiekt znajdzie się w katalogu o identyfikatorze 116. Plikiem Formatem głównym publikacji będzie index.htm, a opis metadanych znajduje się w pliku metadata.rdf. Nazwa publikacji to Przykładowa publikacja, a notatki administracyjne to Stworzone przez Jana Kowalskiego. Pierwsze wydanie nowo stworzonej publikacji będzie opublikowane, a sama publikacja nie będzie zabezpieczona.

Publikacje grupowe

Aby tworzona publikacja była publikacją grupową, plik główny publikacji (klucz publication.mainFile) nie może być zdefiniowany. Jeśli katalog opisujący publikację grupową będzie zawierał podkatalogi, zostaną one również przeanalizowane, a opisane w nich publikacje zostaną dodane jako publikacje podrzędne publikacji grupowej. Publikacje podrzędne również mogą być publikacjami grupowymi (jeśli nie będą miały zdefiniowanego pliku głównego), zatem można stworzyć hierarchię o dowolnej liczbie poziomów.

Uwaga: jeśli dodawana publikacja nie jest publikacją grupową, określenie pliku głównego publikacji jest wymagane.

Publikacje planowane

Tworzona publikacja może być publikacją planowaną. Aby tak było, w katalogu z publikacją mogą być tylko 2 pliki: publication.properties i description.rdf. Dodatkowo w pliku publication.properties można umieścić klucz publication.publishingDate, którego wartością powinna być planowana data opublikowania. Dozwolony format daty to yyyy-MM-dd, gdzie yyyy oznacza rok, MM miesiąc a dd dzień.

Definiowanie umiejscowienia publikacji

Do stworzenia publikacji niezbędne jest określenie, gdzie w strukturze katalogów i publikacji grupowych systemu dLibra ma być ona dodana. Można posłużyć się w tym celu właściwością publication.destination.directoryId (katalog docelowy) albo publication.destination.parentPublicationId (nadrzędna publikacja grupowa). Druga z tych właściwości ma wyższy priorytet, zatem jeśli zostaną zdefiniowane obie właściwości, to katalog docelowy zostanie zignorowany (publikacja zostanie dodana do tego samego katalogu, w którym znajduje się nadrzędna publikacja grupowa).

W przypadku dodawania publikacji grupowej, dodawane wraz z nią publikacje podrzędne nie muszą mieć bezpośrednio zdefinowanego położenia docelowego. Ponieważ nadrzędna publikacja grupowa jest od razu znana, właściwości publication.destination.directoryId i publication.destination.parentPublicationId zostaną zignorowane.

Definiowanie nazwy publikacji

Dodawana publikacja musi mieć określoną nazwę. Specyfikacja nazwy publikacji możliwa jest na dwa sposoby:

 • bezpośrenia: specyfikacja właściwości publication.name,
 • pośrenia: jeżeli powyższa właściwość nie jest wyspecyfikowana, zostanie sprawdzony plik metadanych w celu skomponowania nazwy publikacji, w taki sam sposób jak w drugim kroku kreatora publikacji. W takim przypadku należy więc zadbać o to, aby metadane wykorzystywane do skomponowania nazwy były zdefiniowane.

 

Dziedziczenie właściwości w plikach publication.properties

Mechanizm dziedziczenia został wprowadzony w celu ułatwienia definicji właściwości w sytuacji, gdy wiele dodawanych publikacji ma takie same wartości. Właściwości takie nie muszą być definiowane bezpośrednio w każdym katalogu opisującym publikację, ale można je umieścić w pliku publication.properties w katalogu nadrzędnym (tym, który jest wskazywany w kreatorze masowego ładowania publikacji). Zostaną one odziedziczone do wszystkich dodawanych publikacjach. W poszczególnych publikacjach można zdefiniować wybrane właściwości jeszcze raz, co spowoduje nadpisanie odziedziczonych wartości.

Dziedziczenie właściwości działa również w ramach hierarchii zagnieżdżonych publikacji grupowych. Zatem jeśli tworzona jest publikacja grupowa,
właściwości we wszystkich tworzonych wraz z nią publikacjach podrzędnych są dziedziczone z tej publikacji grupowej, chyba że zostaną nadpisane. Są jednak wyjątki od tej reguły:

 • właściwości definiujące miejsce docelowe (publication.destination.directoryId i publication.destination.parentPublicationId) — publikacja nadrzędna i katalog wynikają ze struktury katalogów,
 • identyfikatory kolekcji (publication.collections) — opisywany mechanizm je pomija, ponieważ mechanizm grupowania publikacji zapewnia dziedziczenie tych właściwości,
 • prawa dostępu do publikacji (publication.actorRights) — jak wyżej.

Dziedziczenie metadanych

Mechanizm ten działa podobnie jak w przypadku dziedziczenia plików publication.properties z tym wyjątkiem, że plik metadanych w katalogu nadrzędnym nazywać się powinien publication.rdf. Zatem, jeśli w katalogu zawierającym katalogi z opisami publikacji zostanie znaleziony plik publication.rdf, zawarte w nim metadane zostaną przypisane wszystkim tworzonym publikacjom. Dziedziczenie to działa tylko na pierwszym poziomie katalogów — nie dotyczy publikacji zgrupowanych w nowo tworzonych publikacjach. Dziedziczenie metadanych z publikacji grupowych jest obsługiwane przez mechanizm grupowania publikacji.

Generowanie przykładowego pliku właściwości

Używając Zapisz plik właściwości z menu Narzędzia możliwe jest zapisanie informacji opisujących publikację wybraną na liście elementów do pliku. Plik taki może służyć jako wzór pliku jaki powinien znaleźć się w katalogu opisującym publikację dla masowego ładowania publikacji.

bitmapa, dla której plikiem głównym będzie plik PresentationData.xml. Opis metadanych znajduje się w pliku metadata.properties. Nazwa obiektu to Przykładowy obiekt wieloformatowy. Obiekt będzie opublikowany.