Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Informacje podstawowe

Katalog opisujący obiekt składa się z:

 • Pliku publication.properties opisującego obiekt,
 • Pliku z opisem bibliograficznym publikacji (inaczej pliku metadanych), np. metadata.properties
 • Podkatalogów, które wchodzą w skład obiektu wieloformatowego.

Plik publication.properties

Plik publication.properties jest plikiem właściwości obiektu. Składa się on z par klucz-wartość. Klucz, czyli nazwa właściwości, oddzielony jest od wartości znakiem równości (=). Każda taka para znajduje się w oddzielnej linii. Plik powinien być zapisany w kodowaniu UTF-8.

Dozwolone właściwości oraz ich wartości przedstawione są poniżej.

 • Klucz publication.actorsRights.<login użytkownika lub nazwa grupy do której przydzielamy prawa>.
  Prawa oddzielone przecinkiem. Uwaga: jeśli login zawiera spacje, muszą one zostać poprzedzone znakiem '\'.
  Lista możliwych praw (szczegółowe informacje o prawach można znaleźć tutaj):
  • pv - dostęp tylko do opublikowanych wydań obiektu
  • pr - dostęp do wszystkich wydań obiektu
  • pe - zarządzanie obiektem
 • Klucz publication.collections
  Identyfikatory kolekcji, oddzielone przecinkiem, do których ma zostać przypisany obiekt.
 • Klucz publication.destination.directoryId
  Identyfikator katalogu, w którym ma się znaleźć obiekt.
 • Klucz publication.metadataFile
  Nazwa pliku metadanych (wraz z rozszerzeniem). Plik metadanych musi znajdować się w katalogu opisującym obiekt oraz być zgodny z jednym z formatów obsługiwanych przez aktualnie zainstalowane rozszerzenia do importu metadanych (zwykle jest to RDF, MARC lub Bibtex - zobacz rozdział Import i eksport metadanych). Jeśli wartość dla tego klucza nie jest zdefiniowana, domyślnie wyszukiwane są pliki o nazwie takiej samej jak nazwa pliku głównego, z rozszerzeniami domyślnymi dla każdego obsługiwanego formatu (np. .rdf, .mrc, .bib).
 • Klucz publication.name
  Łańcuch znaków określający nazwę obiektu. Jeśli wartość dla tego klucza nie zostanie zdefiniowana, aplikacja spróbuje wygenerować nazwę na podstawie wartości atrybutów (w taki sam sposób, jak w drugim kroku kreatora nowej publikacji).
 • Klucz publication.notes
  Łańcuch znaków określający notatki/uwagi administracyjne.
 • Klucz publication.published
  Łańcuch znaków wskazujący na to, czy pierwsze wydanie tego obiektu ma zostać opublikowane. Jeśli wartość jest true wydanie to będzie opublikowane. W każdym innym przypadku wydanie nie będzie opublikowane. Domyślną wartością jest false.
 • Klucz image.content
  Nazwa pliku, który zawiera miniaturę wydania.
 • Klucz publication.mainFile.NAZWA_FORMATU
  Nazwa pliku głównego obiektu (wraz z rozszerzeniem) i nazwą katalogu odpowiadającą formatowi dodawanego obiektu. Lista obsługiwanych formatów dostępna jest tu.
 • Klucz main.Format
  Nazwa formatu, który będzie główny formatem obiektu. Wskazany musi zostać jeden z dodawanych formatów.

Przykładowy plik publication.properties:

 

publication.properties
publication.collections=117
publication.destination.directoryId=16
publication.metadataFile=metadata.properties
publication.name=Przyk\u0142adowy obiekt wieloformatowy
publication.published=true

publication.mainFormat=bitmapa
publication.mainFile.PDF=PDF/pa1940-0000-00-0001.pdf
publication.mainFile.DJVU=DJVU/index.djvu
publication.mainFile.TXT=TXT/pa1940.txt
publication.mainFile.bitmapa=bitmapa/PresentationData.xml

 

Powyższy przykład pliku specyfikuje obiekt, który zostanie przypisany do kolekcji oznaczonych identyfikatorem 117. Obiekt znajdzie się w katalogu o identyfikatorze 16. Formatem głównym publikacji będzie bitmapa, dla której plikiem głównym będzie plik PresentationData.xml. Opis metadanych znajduje się w pliku metadata.properties. Nazwa obiektu to Przykładowy obiekt wieloformatowy. Obiekt będzie opublikowany. Poza formatem głównym (bitmapa) dodane zostaną formaty: pdf, djvu i txt.