Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kolekcje są zgrupowane w strukturze hierarchicznejmają strukturę hierarchiczną. Każda kolekcja może zawierać dowolną liczbę kolekcji podrzędnych. Na każdym poziomie tej struktury kolekcjom można przypisywać obiekty. Do każdej kolekcji może należeć dowolna liczba obiektów. Przynależność obiektu do danej kolekcji implikuje także jej przynależność do wszystkich kolekcji nadrzędnych, aż do kolekcji głównej biblioteki włącznie.

Edytor kolekcji pozwala użytkownikowi przypisać obiekt do dowolnej liczby kolekcji. Gdy obiekt lub obiekt grupowy jest wybrany na liście elementów, edytor kolekcji dostępny jest na zakładce Kolekcje.

...

Jeśli nazwa kolekcji wyróżniona jest pogrubioną czcionką oznacza to, że obiekt przynależy do tej kolekcji (bezpośrednio lub pośrednio). Zaznaczenie jakiejkolwiek kolekcji powoduje wyróżnienie jej nazwy oraz nazw wszystkich kolekcji nadrzędnych na ścieżce, aż do głównej kolekcji biblioteki. Oznacza to, że obiekt będzie pośrednio przypisany do wszystkich nadrzędnych kolekcji, a bezpośrednio do zaznaczonej kolekcji.

...