Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Podrozdział ten pokazuje jak wykonywać typowe zadania redaktora przy pomocy aplikacji redaktora systemu dLibra. Pełna lista operacji jakie można wykonywać na poszczególnych obiektach biblioteki cyfrowej dostępne są tutaj.

Children Display
styleh4
alltrue