Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Implementacja wyświetla dodatkową zakładkę dla wszystkich typów obiektów, z wyjątkiem publikacji grupowych. Na zakładce wyświetlany jest typ obiektu, jego nazwa oraz identyfikator. Znajduje się tam też przycisk symulujący wprowadzenie zmian, które użytkownik może zatwierdzić lub anulować, oraz kontrolka opisująca status tych zmian. Wygląd dodatkowej zakładki przedstawia obrazek poniżej:

Image RemovedImage Added