Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Rozszerzenie to reaguje na zdarzenia zachodzące w aplikacji redaktora i administratora i dla każdego z nich wyświetla okienko dialogowe informujące o typie zdarzenia oraz podające informacje pobrane z serwera dLibry dotyczące obiektu, dla którego zdarzenie miało miejsce. Przykładowy efekt działania tej wtyczki dla zdarzenia dotyczącego zmiany właściwości wydania widoczny jest na obrazku poniżej.

Image RemovedImage Added