Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. W drzewku biblioteki należy wybrać węzeł Dynamiczne grupy lub węzeł dowolnej dynamicznej grupy.
 2. Należy wybrać przycisk Image Removed Image Added z paska narzędzi lub wybrać opcję Nowa dynamiczna grupa użytkowników... z menu kontekstowego.
 3. W pierwszym kroku kreatora nowej dynamicznej grupy (rysunek poniżej) należy wprowadzić dane ogólne nowej grupy: nazwę i opis.

  Anchor
  newLDAPGroupWizardGeneral
  newLDAPGroupWizardGeneral

  labelimg
  Kreator nowej dynamicznej grupy - informacje ogólne
  Kreator nowej dynamicznej grupy - informacje ogólne

 4. W kroku drugim (rysunek poniżej) możliwe jest zdefiniowanie kryteriów przynależności dla nowej grupy. Kryterium przynależności składa się z zapytania XPath oraz oczekiwanego wyniku zapytania. Przypisane pary zapytanie-wynik widoczne są na liście Przypisane kryteria przynależności. Aby dodać kryterium przynależności, należy wpisać zapytanie i oczekiwany wynik w odpowiednie pola tekstowe, a następnie kliknąć przycisk Dodaj. Aby usunąć przypisane kryterium, należy wybrać je na liście Przypisane kryteria przynależności i nacisnąć przycisk Usuń. Aby utworzyć nową dynamiczną grupę, należy wybrać przycisk Zakończ.

  Anchor
  newLDAPGroupWizardDefinition
  newLDAPGroupWizardDefinition

  labelimg
  Kreator nowej dynamicznej grupy - definiowanie grupy
  Kreator nowej dynamicznej grupy - definiowanie grupy

...