Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ponadto w systemie dLibra znajduje się pewien określony zestaw ról, które mogą być przypisane do atrybutów. Role mają charakter znaczeniowy, tzn. mówią systemowi, że dany atrybut odgrywa określoną rolę w systemie. Przykładowo, mając w schemacie metadanych atrybut Tytuł system nie wie, że jest to podstawowe oznaczenie elementu, które powinno stanowić domyślną nazwę elementu. Dopiero po przypisaniu roli Tytuł atrybutowi Tytuł system jest świadomy roli Tytuł atrybutu Tytuł. Innym przykładem może być atrybut Format. Aplikacja redaktora nie będzie wiedziała, że rolą tego atrybutu jest przechowywanie formatów cyfrowych dopóki nie zostanie mu przypisana rola Format. Po przypisaniu tej roli aplikacja będzie mogła automatycznie wprowadzić wartość formatu cyfrowego pliku głównego wprowadzanego obiektu do wartości atrybutu Format. 

Znaczenie metadanych opisowych obiektów

...

Metadane opisowe utworzone do wydania są opisem treści, którą zawiera to wydanie. Metadane te wyświetlane są użytkownikom stron internetowych podczas przeglądania właściwości wydania publikacji i treści tego wydania.

Metadane opisowe publikacji planowanej

Metadane opisowe publikacji planowanej stanowią metadane opisowe pierwszego wydania, które jest tworzone zostanie utworzone podczas dodawania treści do publikacji planowanej. Zatem podczas transformacji publikacji planowanej do zwykłej (powodem transformacji jest dodanie treści) system dLibra automatycznie przenosi metadane opisowe z publikacji planowanej do pierwszego wydania powstającej publikacji zwykłej. Dzięki temu użytkownicy stron internetowych biblioteki, którzy przeglądają publikacje planowane, mają pełny opis obiektu cyfrowego, który w przyszłości pojawi się w miejscu publikacji planowanej jako zwykła publikacja.

...

Metadane publikacji grupowej mają dwojakie znaczenie. Po pierwsze są to metadane opisujące samą publikację grupową. Po drugie metadane te są dziedziczone przez wszystkie publikacje znajdujące się w opisanej publikacji grupowej. Ma to duże znaczenie w procesie wprowadzania kolejnych obiektów cyfrowych do publikacji grupowej. Jeśli publikacja grupowa będzie opisana metadanymi wspólnymi dla wszystkich obiektów w niej się znajdujących, to redaktorzy nie będą musieli ich wprowadzać dla każdego obiektu wewnątrz publikacji grupowej - mogą skupić się na wprowadzaniu szczegółowego opisu dla specyficznego dla konkretnego obiektu. Przykładowo, mając publikację grupową Dziennik możemy wprowadzić do metadanych wartość atrybutu Wydawca. Po takiej operacji wszystkie publikacje znajdujące się w publikacji grupowej Dziennik będą dziedziczyły tę wartość, a co za tym idzie redaktor nie będzie musiał jej wprowadzać do tych publikacji, które będzie dodawał do publikacji grupowej Dziennik.

...

Metadane opisowe katalogu mają szczególne specyficzne znaczenie ponieważ katalogi widoczne są tylko w aplikacji redaktora i administratora (nie są widoczne dla użytkowników stron internetowych). Jeśli wprowadzimy metadane dla katalogu, to w kreatorze wszystkich elementów tworzonych w tym katalogu, na stronie wprowadzania metadanych opisowych, domyślnie będą wprowadzone metadane z tego przypisane do katalogu. Mechanizm ten pozwala na wyspecyfikowanie domyślnego domyślnie proponowanego opisu wszystkich elementów tworzonych w danym katalogu. Przykładowo może to być wartość atrybutu Prawa jeśli w danym katalogu tworzone są publikacje tylko przez jedną instytucję, która to posiada prawa do wszystkich wprowadzanych w nim obiektów.

Metody wprowadzania metadanych

W systemie dLibra istnieją dwa podstawowe sposoby w jaki redaktorzy mogą wprowadzać metadane opisowe elementów. Ręczne wprowadzanie metadanych jest podstawowym pierwszym sposobem. Wykonuje się to poprzez wykorzystanie edytora metadanych dostępnego w aplikacji redaktora. W takim przypadku każdą wartość należy wprowadzić samodzielnie przy użyciu klawiatury. Pewnym elementem pomocnym we wprowadzaniu metadanych z klawiatury jest mechanizm podpowiadania wartości w trakcie wprowadzania kolejnych znaków. Edytor opisu bibliograficznego jest szczegółowo opisany w podręczniku redaktora. Innym sposobem wprowadzenia metadanych to ich import z gotowego opisu z zewnętrznego źródła (np. z pliku). Aby zaimportować metadane z zewnętrznego źródła redaktor musi jedynie wskazać odpowiednie źródło (np. plik). Bazując na konfiguracji mechanizmu importu (konfigurację powinien przygotować administrator biblioteki według wskazówek redaktorów) aplikacja wprowadza określone wartości z wskazanego źródła jako wartości określonych atrybutów ze schematu metadanych opisowych biblioteki cyfrowej. Szczegóły związane z importem metadanych z zewnętrznych źródeł można odnaleźć w podręczniku redaktora.

Ponadto aplikacja redaktora stara się rozpoznać automatycznie pewne właściwości obiektu i automatycznie wprowadza związane z nimi wartości do metadanych. Jest to obecnie wartość formatu cyfrowego głównego pliku związanego z wydaniem, który trafia do atrybutu Format (a dokładniej do atrybutu, który ma rolę Format). Dodatkowo, użytkownicy stron internetowych mogą wprowadzać propozycje, które mogą być umieszczone w metadanych (tzw. tagi).