Child pages
 • Note about release from 2013-07-29

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

  •  – division of words between lines, (if the line ends with the dash, it will be automatically replaced with the sign of soft-hyphen),

  •  – end of a paragraph,

  •  – end of an article.

 • Transcription edition only for logged users

  Edition of a public project is not possible for unlogged users Edycja publicznego projektu nie jest możliwa dla niezalogowanych użytkowników. Tylko zalogowani użytkownicy serwisu WLT mogą wykonywać transkrypcję dokumentów.

 • Widget z procentem zaawansowania transkrypcji

  Do strony projektu jak i do strony zarządzania projektem dodano pasek postępu prezentujący stopień zaawansowania transkrypcji. Stopień zaawansowania transkrypcji jest wyliczany jako stosunek liczby zweryfikowanych linii do liczby wszystkich linii w transkrypcji.
  Image Removed

 • Generowanie MOBI i RTF

  Dodano możliwość pobrania rezultatów transkrypcji w dwóch nowych formatach mobilnych MOBI oraz RTF. Wyniki transkrypcji można pobierać ze strony projektu lub strony zarządzania projektem. Formaty mobilne zostały zgrupowane pod jedną pozycją Image Removed w sekcji pobierania wyników. Uprawnienia do pobierania tranksrypcji mają edytorzy projektu i jego właściciel.

  Image Removed

 • Normalizacja skanów

  Pliki dodawane do projektu mogą zostać poddane procesowi normalizacji. Służy do tego opcja Image Removed w formularzu dodawania plików do projektu. Proces normalizacji może byc sparamteryzowany przez podanie wyjściowej rozdzieloczści (ze względu na proces OCR zalecamy aby wartośc ta była ustawiona na 600dpi), oprócz tego możliwe jest również ustawienie wyjściowej przestrzenii kolorów, stopnia odszumiania obrazów, detekcji układu strony jak I metody prostowania linii.

  Image Removed

 • Skróty klawiszowe w edytorze transkrypcji

  Edytor transkrypcji został wzbogacony o obsługę skrótów klawiszowych. Listę aktywnych skrótów można podejrzeć przytrzymując kombinację klawiszy Shift+?.

  Image Removed

 • Formularz kontaktu

  Formularz kontaktu jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.

 • Zbliżanie/oddalanie obrazka w edytorze

  W edytorze transkrypcji możliwe jest przybliżenie i oddalenie obrazka w dowolnym trybie pracy. Do tej pory możliwe było to tylko w trybie przeglądania transkrypcji.

 

Poprawki błędów:

 • Przywracanie niepublikowanych wersji

  Nie zapisywanie rezultatów transkrypcji w sytuacji zakończnenia pracy w edytorze bez publikacji wyników np. odejście od komputera na czas dłuższy niż czas trwania sesji na serwerze. Wówczas wprowadzone wyniki pracy nie były dostępne dla użytkownika przy ponownym załadowaniu edytora transkrypcji. Mogło to wprowadzać mylne odczucie, że WLT nie zapisuje wyników wykonanej pracy.

  Problemem było tworzenie nowej wersji edytowanego dokumentu poprzez ignorowanie ostatniej wersji dokumentu, która nie zakończyła się publikacją. Problem ten poprawiono, jeżeli użytkownik nie zakończy swojej pracy w edytorze w sposób poprawny, przy ponownym zalogowaniu i wejściu do edytora powinien zobaczyć ostatnio modyfikowaną wersję dokumentu. Only logged users of the VTL service can do the documents transcription.

 • Widget with the percent of transcription status

  A strip of transcription status progress has been added to the project page and to the project management site. The level of transcriptions advancement is counted as a relation between number of the verified lines to the number of all lines in the transcription..
  Image Added

 • Generating MOBI and RTF

  A possibility of downloading transcription results in two new formats (MOBI and RTF) was added. Transcription results can be downloaded from the project page or the project management site. Mobile formats were grouped in one position Image Addedin the results downloading section. Editors of the project and its owner have the rights to download the transcription. 

  Image Added

 • Scans normalization

  Files added to the project can be normalized. Image Added option in the files adding formula can be used to do it. The normalization process may be parameterized by giving the output resolution (because of the OCR process we advise to set up this value for 600dpi), apart from that, it is also possible to set up the output colours area, level of dewarping the images, demodulation of the page layout and methods of line straightening. 

  Image Added

 • Hot keys in transcription editor

  Transcription editor was enriched with the hot keys support. List of operative hot keys can be viewed with the combination of Shift+?.

  Image Added

 • Contact formula

  Contact formula is available only for logged users.

 • Zooming/averting the image in the editor

  It is possible to zoom or avert the image in transcription editor at any work mode. Until then it was possible only in viewing transcription mode.

 

Errors correction:

 • Back up of unpublished versions

  In a situation of finishing work in editor without publication of results and not saving it e.g. leaving workplace for time longer than duration of the session on the server. Then the work results were not available for the user while loading transcription editor for the next time. It may have led a misleading feeling that the VTL does not save the results of work.

  The problem was the creation of a new version of the edited document by ignoring last version of it, which did not finish with the publication. This problem was fixed; even if user does not finish the work in transcription editor properly, last modified version of the document will be displayed while next login to the editor.