Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Na tej stronie znajdują się informacje o nowych funkcjach i poprawkach wydawanych w ramach kolejnych wdrożeń aplikacji WLT pod adresem http://wlt.synat.pcss.pl.

Lista wdrożonych wydań aplikacji WLT:

Children Display