Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

JIRA
columnstype,summary
serverPSNC Jira
serverId47335772-b6b6-3646-917f-4c72eaa03133
jqlQueryproject = DLI AND fixVersion = "5.3.0" OR project = DCO AND fixVersion = "1.1.0" OR project = DLFS AND fixVersion = "1.0.6"

Aby zakualizować system dLibra przy użyciu aktualizatora do wersji 5.3.0, należy w pliku konfiguracyjnym updater.properties w nowej linii dodać następujący wpis:

...