Child pages
  • Ankieta w DUS

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width60%

Posdumowanie ankiety przeprowadzonej przez CTO

Na podstawie ankiety przeprowadzonej w Dziale Usług Sieciowych PCSS przedstawiamy krótkie zestawienie wykorzystania technologii Oracle.

  • Większość projektów jest prowadzona w małych zespołach (do 5 osób – 67%, 5 – 10 osób – 33%).
  • Niespełna 80% projektów jest wykorzystywana produkcyjnie, zaś 10% kończy się testowym wdrożeniem.
  • Technologia Java SE jest wykorzystywana w 80% projektów, zaś Java EE w 66% projektów.
  • Wśród maszyn wirtualnych najpopularniejsza jest Java HotSpot.
  • Wśród systemów baz danych programiści korzystają na równi z Oracle DB i PostgreSQL, przy czym czasem korzystają z natywnych funkcji Oracle DB.

Ponad to w serwerowniach PCSSu możemy znaleźć maszyny Sun/Oracle pracujące pod kontrolą systemu Solaris.

Ankieta została przeprowadzona wśród liderów zespołów programistycznych w ramach projektów, które są obecnie prowadzone w Dziale Usług Sieciowych PCSS (stan na koniec września 2011).

Szczegółowe podsumowanie ankiety dostępne jest dla pracowników PCSS, znajduje się na SAN-PC w katalogu _PROJEKTY_/Centrum Technologii Oracle/ankieta 09.2012 .

Column
width35%

Include Page
Nawigacja
Nawigacja