Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Lista zadań może być w trakcie pracy dynamicznie zmieniana przez innych użytkowników, stąd widoczna w danym momencie w tabeli lista nie musi być aktualna. Do uzyskania aktualnego stanu listy można użyć przycisku odświeżania listy umieszczonego po prawej stronie nagłówka tabeli - . Dobrym przykładem braku aktualności listy jest sytuacja, gdy redaktor tworzy w Aplikacji Redaktora dLibra publikację planowaną, co z kolei pociąga za sobą automatyczne utworzenie przez serwer zadania w systemie dLab. W momencie utworzenia publikacji planowanej serwer dLab otrzymuje zgłoszenie zdarzenia utworzenia publikacji planowanej, na podstawie którego wie, że powinien utworzyć zadanie w systemie dLab. Może się zdarzyć, iż serwer potrzebuje kilku minut na obsługę zgłoszonego zdarzenia, czyli na utworzenie zadania w systemie dLab. Wówczas koniecznym będzie okresowe odświeżanie przez użytkownika listy zadań, aby sprawdzić czy zostało ono już dodane do listy zadań.

...