Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

W aplikacji dLab zadania stanowią podstawową jednostkę modelu pracy. W tej części dokumentacji zostaną opisane te funkcjonalności aplikacji dLab, które służą do zarządzania zadaniami.  Więcej na temat tego czym dokładnie są zadania można dowiedzieć się w rozdziale "Zadania".

Instrukcja zarządzania zadaniami pogrupowana jest na podrozdziały:

Children Display
styleh4
depth2