Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Niniejszy rozdział zawiera listę rozszerzeń (wtyczek) do systemu dLab, które zostały wykorzystane w domyślnej konfiguracji modelu pracy. Rozszerzenia te wykonują czynności w ramach zadania, które można zautomatyzować.

Rozszerzenia do wykonywania czynności

Rozszerzenia do wykonywania czynności realizują określone czynności. W domyślnej konfiguracji modelu pracy rozszerzenia do wykonywania czynności to: przygotowanie wersji prezentacyjnej, publikacja w dLibrze, oraz archiwizacja.

Przygotowanie wersji prezentacyjnej - PDF

Wtyczka do generowania wersji prezentacyjnej w formacie PDF z plików źródłowych (plików matek). Wtyczka komunikuje się z systemem ABBYY Recognition Server 3.0 za pośrednictwem protokołu usług sieciowych SOAP.

Przygotowanie wersji prezentacyjnej - DjVu

Wtyczka do generowania wersji prezentacyjnej w formacie DjVu z plików źródłowych (plików matek). Wtyczka korzysta z oprogramowania Document Express na zasadzie wywołania pliku wykonywalnego. Może uruchomić program zarówno na lokalnym komputerze, jak i na zdalnej maszynie, używając protokołu SSH. Wtyczkę tę można bardzo łatwo skonfigurować, aby wywołać dowolny inny program.

Przygotowanie wersji prezentacyjnej - kopiowanie plików wejściowych (PDFy wydawnicze)

Ta wtyczka nie przetwarza plików matek w celu stworzenia wersji prezentacyjnej, tylko bezpośrednio kopiuje pliki matki do katalogu z plikami prezentacyjnymi. Wtyczka ta dedykowana jest do sytuacji w której dana pozycja nie musi zostać zeskanowana w celu uzyskania wersji cyfrowej, tylko jest możliwość uzyskania wersji (PDF lub innej) gotowej do publikacji bezpośrednio od wydawnictwa, będącej zarówno postacią źródłową (pliki master/pliki matki) jak i postacią prezentacyjną.

Publikacja w dLibrze

Wtyczka do publikacji w dLibrze dodaje pliki umieszczone w katalogu wersji prezentacyjnej do publikacji planowanej powiązanej z wykonywanym zadaniem. Dodane wydanie jest automatycznie oznaczane jako opublikowane. W przypadku dokumentów PDF oraz DjVu jest też automatycznie tworzona miniaturka wydania z pierwszej strony publikacji. Ponowne uaktywnienie wtyczki w tym samym zadaniu (np. na skutek restartu zadania) skutkuje podmianą plików w już istniejącym wydaniu publikacji.

Archiwizacja

Wtyczka do archiwizacji umieszcza pliki uzyskane w ramach wykonywanego zadania w systemie dArceo, opracowanym na bazie Wielofunkcyjnego Repozytorium Danych Źródłowych, zrealizowanego w ramach etapu A11 projektu SYNAT. Wtyczka archiwizuje oryginalne pliki matki w bibliotece cyfrowej, a także ewentualne wyniki poszczególnych etapów przetwarzania. Pliki z różnych etapów przetwarzania archiwizowane są jako osobne obiekty, powiązane odpowiednimi zależnościami. Ponowne uaktywnienie wtyczki w tym samym zadaniu (np. na skutek restartu zadania) skutkuje aktualizacją (stworzeniem nowych wersji) obiektów już istniejących w archiwum.

Anchor
processing
processing
Rozszerzenia do automatycznego przetwarzania

Rozszerzenia tego typu nie wykonują konkretnych czynności w ramach zadania, tylko wykonują dodatkowe przetwarzanie przy okazji zmiany stanu określonych czynności. Najczęściej są to krótkie, pomocnicze operacje.

Zmiana nazw plików

Wtyczka do zmiany nazw plików jest uruchamiana w momencie oznaczania czynności Przygotowanie plików matek jako wykonanej. Wtyczka zmienia nazwy wszystkich plików tak, aby składały się z takiego samego przedrostka oraz numeru porządkowego, np. p0000.tiff , p0001.tiff, p0002.tiff, itd. Standaryzacja nazw plików ułatwia ich późniejsze przetwarzanie.

Generowanie miniatur

Wtyczka generuje miniatury ze wszystkich plików matek zapisanych we wspieranych formatach, tzn. tiff, png, jpg lub gif. Miniatury są umieszczane w specjalnym katalogu, który później wykorzystuje aplikacja WWW do wyświetlania zawartości katalogu plików matek. Ma to na celu ułatwienie pracy osobom wykonującym weryfikację i obróbkę graficzną plików matek - mogą one wstępnie zobaczyć zeskanowane pliki i stwierdzić, które z nich chcą pobrać na swój komputer. To rozszerzenie również jest uruchamiane po wykonaniu czynności Przygotowanie plików matek (bezpośrednio po zakończeniu pracy wtyczki zmieniającej nazwy plików), a dodatkowo gdy czynność Obróbka graficzna staje się gotowa do wykonania (na wypadek gdyby pliki matki zostały zmienione).

Zliczanie plików

Ta wtyczka liczy pliki znajdujące się w katalogu powiązanym z przetwarzaną czynnością i zapisuje ich liczbę jako wartość parametru tej czynności. Wartości te są później wykorzystywane przy tworzeniu raportów z wykonanych prac. Rozszerzenie można dowolnie konfigurować w zależności od aktualnie przetwarzanego typu czynności - zliczać różne pliki (według ustawionego wzorca nazwy pliku) w katalogu wejściowym lub wyjściowym. Domyślnie wtyczka jest uruchamiana po wykonaniu czynności Przygotowanie plików matek (zlicza wszystkie pliki w katalogu wyjściowym, czyli określa liczbę zeskanowanych stron) oraz po wykonaniu czynności Przygotowanie wersji prezentacyjnej (zlicza wszystkie pliki w katalogu wejściowym, czyli liczbę stron, które zostały poddane procesowi OCR).

Tworzenie kopii zapasowej plików

Rozszerzenie kopiuje katalog przestrzeni roboczej przetwarzanego zadania do określonej lokalizacji - w domyśle na dodatkową macierz dyskową. Proces kopiowania jest uruchamiany po wykonaniu czynności Przygotowanie plików matek i ma to na celu stworzenie kopii bezpieczeństwa plików matek zanim zostaną ostatecznie zarchiwizowane w zewnętrznym repozytorium. Ponieważ kopiowanie może trwać dłuższy czas, wtyczka ta wykonuje kopiowanie w tle i nie blokuje możliwości wykonania kolejnych czynności w zadaniu.

Zmiana uprawnień użytkowników dLibry

Wtyczka zmienia w systemie dLibra uprawnienia użytkowników do obiektu powiązanego z aktualnie przetwarzanym zadaniem. To, w jaki sposób prawa mają być zmienione, podlega konfiguracji. W domyślnym ustawieniu nadawane są prawa odczytu dla użytkowników publicznych (typowych kont założonych przez www oraz użytkowników niezalogowanych). Wtyczka uruchamiana jest podczas akceptacji czynności Publikowanie w dLibrze, dzięki czemu treść publikacji stanie się dostępna dla wszystkich dopiero po tym, jak redaktor zweryfikuje jej poprawność.

Czyszczenie przestrzeni roboczej

Zadaniem tej wtyczki jest usunięcie z przestrzeni roboczej wszystkich plików i katalogów należących do przetwarzanego zadania, aby zwolnić miejsce dla następnych zadań. Operacja ta jest wykonywana przy akceptacji czynności Archiwizacja, czyli gdy wszystkie czynności związane z przetwarzaniem plików są zakończone i zweryfikowane. W przypadku klocków introligatorskich foldery wspólne dla całego klocka są usuwane dopiero po zakończeniu ostatniego zadania w klocku.