Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • workspace.localRootPath - położenie katalogu z przestrzenią roboczą, czyli katalogu, w którym składowane są wszystkie pliki aktualnie przetwarzane w ramach przepływów prac. Ścieżka do katalogu musi być wpisana w postaci bezwzględnej, a kolejne katalogi oddzielane ukośnikami typu /, a nie \ (nawet na platformie Windows). Uwaga: zmiana położenia tego katalogu wymaga zmiany nie tylko niniejszej konfiguracji w serwerze dLab, ale też analogicznej opcji w aplikacji www <dodać linka>.
  • automatic.task.create - kontroluje funkcję automatycznego tworzenia zadania w systemie dLab po utworzeniu przez redaktora publikacji planowanej. Domyślnie funkcja ta jest włączona. Aby ją wyłączyć, należy przyisać tej właściwości wartość inną niż true. W takim przypadku zadania będą mogły być dodawane ręcznie w aplikacji www <dodać linka>.
  • plugin.user.login oraz plugin.user.password - login i hasło użytkownika, w którego imieniu wtyczki działające w ramach przepływu prac mogą łączyć się z systemem dLibra i wprowadzać w nim zmiany, np. dodawać pliki do publikacji. Zwykle na etapie instalacji jest w tym celu tworzony specjalny użytkownik. Użytkownik ten nie ma przyznanych praktycznie żadnych praw w dLibrze, ponieważ niezbędne prawa są przyznawane przez system w momencie, kiedy wtyczka zaczyna pracować nad daną publikacją.

...

Część funkcji systemu dLab została zaimplementowana jako zadania okresowe, czyli pewne operacje, które są cyklicznie powtarzane w określonych godzinach. Kongiguracja zadań okresowych znajduje się w pliku donfconf/dl/jobs.xml. Każde zadanie okresowe ma w nim swój znacznik <job>, w którym znajdują się parametry zadania (znacznik <job-detail>) oraz informacja, kiedy zadanie ma zostać uruchomione (znacznik <trigger>, zawiera czasy uruchomienia w formacie zgodnym z programem Cron).

Obecnie zdefiniowane jest jedno zadanie okresowe.:

Przypisanie praw do publikacji w dLibrze

Zadanie służy temu, aby w określonym dniu publikacja powiązana z pewnym zadaniem w dLabie została udostępniona w lokalnej sieci bibliotecznej lub w całym Internecie. Jest to przydatne w sytuacji, kiedy właściciel praw autorskich zgodził się na upublicznienie pozycji, ale dopiero od pewnego terminu. Podobne rozwiązanie zapewnia funkcja automatycznego publikowania publikacji w dLibrze, jednak w tym przypadku publikacja może być cały czas opublikowana, dzięki czemu widoczne są jej metadane i da się ją wyszukać. Informacja, kiedy i w jaki sposób mają zostać dodane prawa użytkowników, muszą zostać zapisane jako parametry czynności "Nadanie uprawnień do odczytu". Konfiguracja Domyślnie, zadanie to jest wykonywane codziennie o północy.

W pliku jobs.xml można skonfigurować to, która czynność i który parametr mają przypisaną informacje o dacie i sposobie udostępnienia publikacji, a także to, jakie prawa należy dodać w dLibrze w przypadku dostępu pełnego lub z sieci lokalnej. Opcje te zwykle nie są modyfikowane po instalacji systemu, dlatego nie zamieszczamy ich szczegółowego opisu w niniejszej dokumentacji. Więcej informacji można znaleźć w komentarzach we wspomnianym pliku konfiguracyjnym.