Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Instalacja

Instalacja oprogramowania dLab jest przeprowadzana przez Zespół Bibliotek Cyfrowych PCSS ze względu na charakter wdrożenia w ramach którego system dLab jest dostosowywany i konfigurowany względem indywidualnych potrzeb zainteresowanej instytucji.

Na etapie instalacji, instytucja docelowa powinna zdefiniować przepływ prac, tzn. zestaw czynności, które mogą być wykonywane na digitalizowanych obiektach, oraz zależności między nimi. Można oprzeć się tutaj o domyślny model przygotowany w ramach wdrożenia systemu dLab w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych.

Konfiguracja

Przed rozpoczęciem pracy z systemem dLab, należy w nim zdefiniować grupy użytkowników oraz ustalić, za które czynności odpowiadają poszczególne grupy. Użytkowników i grupy można utworzyć w Aplikacji Administratora systemu dLibra, natomiast powiązanie grup użytkowników z typami czynności w aplikacji webowej dLab. Podczas definiowania grup należy pamiętać, aby w każdej grupie oznaczyć użytkoników nadzorujących, którzy będą mieli dodatkowe prawa do czynności, np. wycofanie nipoprawnie wykonanych czynności. Opcja ta jest dostępna na panelu przypisywania użytkowników do grup (w Aplikacji Administratora), po kliknięciu prawym przyciskiem na użytkowniku/grupie.

Dodatkowe możliwości konfiguracji zostały opisane na podstronach niniejszego dokumentu.

Uruchomienie

Część serwerowa systemu dLab jest dodatkowym serwisem zainstalowanym w ramach systemu dLibra, tak więc uruchomienie serwera dLibry jest jednoznaczne z uruchomieniem serwera dLab.

Aplikacja webowa dLab jest niezleżną aplikacją, ale zwykle jest włączona do tego samego kontenera aplikacji (Apache Tomcat), co aplikacja webowa dLibry. Wystarczy więc uruchomić kontener aplikacji.