Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Konfiguracja serwerów:

Parametr

Serwer źródłowy

Serwer docelowy

Rodzaj systemu operacyjnego

Linux

Windows

Lokalizacja aplikacji serwera dLibra

/dlibra/dlibra-server-5.0.0

c:\dlibra\dlibra-server-5.0.0

Lokalizacja katalogu z treścią obiektów cyfrowych

/dlibra/content/files

c:\dlibra\content\files

Lokalizacja katalogu z indeksami wyszukiwawczymi

/dlibra/content/index

c:\dlibra\content\index

Lokalizacja katalogu z kopią indeksów wyszukiwawczych

/dlibra/content/index_backup

c:\dlibra\content\index_backup

Lokalizacja katalogu z cache'em jpg

/dlibra/content/jpg-cache

c:\dlibra\content\jpg-cache

Lokalizacja katalogu z cache'em zip

/dlibra/content/zip-cache

c:\dlibra\content\zip-cache

Adres IP hosta z serwerem dLibry

150.254.100.1

150.254.100.2

Przed przystąpieniem do przeniesienia systemu dLibra należy skonfigurować serwer docelowy podobnie jak serwer źródłowy. Przede wszystkim należy zainstalować Java Runtime Environment (JRE) firmy Oracle (poprzednio Sun Microsystems) w wersji 1.6 oraz umożliwić połączenia na portach wymaganych przez serwer systemu dLibra.

...

Jeżeli adres sieciowy (IP lub domenowy) serwera docelowego ulegnie zmianie, należy wykonać dodatkowe czynności. Jeżeli adres się nie zmienił, lub nie wykorzystujemy go w konfiguracji, czynności te należy pominąć.

  1. W pliku c:\dlibra\dlibra-server-5.0.0\conf\server.xml zaktualizować adres serwera - atrybut serverHost elementu server. W naszym przypadku:

    Code Block
    <dlibra serverHost="150.254.100.2" serverPort="10051">
  2. W bazie danych w tabeli SYS_SERVICES zaktualizować wartości w kolumnie SER_HOST dla rekordów usług, które przenosimy (wszystkie oprócz usługi ss dostępnej na hoście 127.0.0.1 oraz usługi ps).
  3. W aplikacja czytelnika w pliku dlibra-webapp-5.0.0/WEB-INF/conf/services.properties zaktualizować wartość parametru ss.url na //150.254.100.1022:10051/ss

Po dokonaniu wyżej opisanych czynności możemy uruchomić serwer systemu dLibra na nowym serwerze zgodnie z opisem dostępnym w rozdziale 02. Uruchamianie serwera systemu dLibra.

...