Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

...

 • w poleceniu wstawiającym nową usługę zmienić:
  •  (SERVER_VERSION) na 5.0
  •  (ME_PASSWD) i  (IS_PASSWD) na hasła podane w odpowiedniej sekcji pliku server.xml (patrz punkt Modyfikacja plików konfiguracyjnych serwera)

   Info
   titleNowe hasła usług w pliku _server.xml_ i w bazie danych

   Jeśli w pliku server.xml sekcje dotyczące nowych usług nie maja ustawionego parametru password należy utworzyć nowe hasła wpisując je zarówno w pliku server.xml jak i w poleceniach SQL tworzących wpisy dla tych usług.

  •  (SERVER_HOSTNAME) na nazwę hosta, na którym będzie uruchomiona odpowiednia usługa Message Server i / lub Index Server (typowo będzie to ten sam host, na którym uruchomione są pozostałe usługi)
  •  (SERVER_PORT) na numer portu, na którym jest uruchomiony serwer dLibry, który zawiera usługi Message Server i / lub Index Server
 • wykonać polecenie sql.

...

 • ignored_ips.txt – nadpisać nowy plik z wersji 5.0 plikiem z wersji 4.0.
 • templates.properties – porównać zawartość plików z wersji 4.0 oraz 5.0 i wartości parametrów istniejących w wersji 4.0 wstawić jako wartości tych samych parametrów w wersji 5.0.
 • components.xml– dla linii:

  Code Block
  xml
  xml
  <!ENTITY exhibitionId "xxx">
  <!ENTITY recommendedId "yyy">
  

  wstawić w miejsce 'xxx' oraz 'yyy' odpowiadające im wartości z wersji 4.0 pliku. W przypadku braku wartości parametru recommendedId w wersji 4.0, należy wstawić tutaj wartość -1. Znaczenie tego parametru opisane zostało w końcowej części tej instrukcji, w sekcji "Na co warto zwrócić uwagę po migracji?". Poza tym dla tych parametrów komponentów, których wartości domyślne w wersji 4.0 były zmieniane w celu dostosowania interfejsu danej biblioteki cyfrowej, należy stosowne zmiany wprowadzić ponownie w wartościach tych parametrów w wersji 5.0.

  • UWAGA: Wyjątkiem jest tutaj wartość parametru "main.app.jar.name" komponentu JnlpComponent, dla którego powinno się pozostawić wartość z wersji 5.0.
  • UWAGA 2: W przypadku wątpliwości co do tego, które wartości należy przenieść z wersji 4.0 do 5.0, gdyż zostały zmodyfikowane w stosunku do postaci instalacyjnej przydatne może okazać się porównanie posiadanych plików z postacią dystrybucyjną. Taka postać pliku components.xml dla wersji 4.0.24 znajduje się tutaj, a dla wersji 5.0.0 tutaj. Do pobrania tych plików niezbędny jest dostęp do repozytorium dystrybucji systemu dLibra, który powinien być przyznany przy zakupie licencji/aktualizacji.
 • pages.xml - Zalecane jest zachowanie pliku pochodzącego z wersji 5.0 i ewentualne ponowne wprowadzenie zmian wykonanych w wersji 4.0 np. w celu dostosowania wyglądu interfejsu Aplikacji Czytelnika. Przy wprowadzaniu zmian w pliku pages.xmlw wersji 5.0 na podstawie pliku z wersji 4.0 należy mieć na uwadze następujące zmiany:
  • W wersji 5.0 usunięte zostały elementy XML (oznaczone znacznikami <page>) odpowiadające stronom: doccontent, doccontent2, content-top, content-sidebar, admin-doctype-edit oraz admin-doctype-list oraz account-moderation.
  • Usunięte zostały również następujące komponenty (oznaczone znacznikami <component>) występujące w definicjach stron zawartych w pliku pages.xml: DocTypesListComponent, SingleDoctypePageComponent, AddPublicTagComponent, AccountTagsComponent.
 • periodic.xml - W zadaniu okresowym JCRBackupTask, w pliku z wersji 5.0, upewnić się, że w parametrze ?jcr.backup.dir" podana jest ścieżka do istniejącego katalogu, który ma być wykorzystywany do składowania kopii zapasowych JCR. Więcej na temat mechanizmu kopii zapasowych JCR tutaj.
 • web.xml - Wszystkie nowe wpisy z wersji 5.0 powinny zostać nienaruszone. Manualne zmiany wprowadzone przez administratorów do wersji 4.0 pliku powinny być przeniesione do wersji 5.0, przy czym poza wyjątkowymi przypadkami nie powinny być edytowane inne elementy pliku web.xml, niż wartości wewnątrz znacznika <param-value> znajdującego się w znaczniku <context-param>.

...