Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Kolejność wartości metadanych

Możliwość ustalenia kolejności w jakiej wartości z opisu (metadanych) obiektu są wyświetlane użytkownikom. Ustalenie kolejności może odbywać się na dwa sposoby:
1. Myszką - klikając w strzałki w dół/górę znajdujące się po lewej stronie wartości
2. Klawiaturą - mając zaznaczony wiersz z wartością należy przytrzymać klawisz Ctrl oraz wybrać na klawiaturze strzałkę w górę (aby przesunąć wartość do góry) lub w dół (aby przesunąć wartość w dół).

Kontrolowane słowniki atrybutów

Kontrolowane słowniki atrybutów umożliwiają wprowadzenie przez administratora biblioteki cyfrowej listy predefiniowanych wartości dla konkretnego słownika atrybutu (np. "Typ zasobu"). Z listy tej korzystać będą redaktorzy przy opisywaniu obiektów. Redaktorzy bez odpowiednich uprawnień nie będą mogli dodawać nowych wartości do tej listy, a tylko korzystać z wartości już istniejących. Mamy nadzieję, że taka funkcjonalność ułatwi utrzymanie spójnych opisów w atrybutach, które nie mają rozbudowanego słownika wartości.

Automatycznie proponowana miniatura obiektu cyfrowego

W kreatorze nowej publikacji oraz kreatorze dodawania plików do publikacji planowanej miniatura obiektu cyfrowego jest automatycznie proponowana na podstawie wybranych w pierwszym kroku plików publikacji. Dotyczy to plików DjVu, PDF oraz plików graficznych (JPEG, GIF lub PNG). Redaktorzy wprowadzający obiekty cyfrowe mogą wskazać stronę publikacji, z której ma zostać utworzona miniatura obiektu cyfrowego. Dotychczasowa funkcja wybierania pliku graficznego z dysku komputera jest również obecna.

Ulepszony kreator dodawania plików do publikacji planowanej

Kreator dodawania plików do publikacji został wzbogacony o kroki odpowiadające za ustawienie informacji WWW oraz właściwości publikacji. Dzięki temu już na poziomie kreatora możliwe jest ustawienie miniatury publikacji lub opublikowanie publikacji.

Nowy interfejs użytkownika do zarządzania słownikami atrybutów

W Aplikacji Administratora został usprawniony interfejs do zarządzania słownikami atrybutów - wyświetlanie, dodawanie, usuwanie i modyfikacja wartości atrybutów zostało znacznie przyspieszone.

Masowe ładowanie publikacji grupowych

Od teraz mechanizm masowego ładowania publikacji umożliwia tworzenie nie tylko zwykłych publikacji, ale też publikacji grupowych. Publikacja jest tworzona jako grupowa, jeśli w jej opisie nie zostanie wskazany plik główny.

Późniejsze przesyłanie publikacji ładowanych masowo

Publikacje ładowane masowo nie muszą już być przesyłane na serwer od razu. Wystarczy kliknąć przycisk 'Prześlij później', by dodać publikacje do listy oczekujących - tak samo, jak w kreatorze pojedynczej publikacji.

Widoki atrybutów

Widoki atrybutów pozwalają ukryć nieistotne atrybuty, aby ułatwić redaktorowi wprowadzanie opisu bibliograficznego. Jest to szczególnie przydatne, gdy w systemie zdefiniowano dużą liczbę atrybutów, ale część z nich jest związana np. tylko z określonym typem publikacji. Można wtedy zdefiniować różne widoki atrybutów i stosować je dla różnych typów publikacji. Dodatkowo, wybrane atrybuty w danym widoku można oznaczyć jako wymagane, aby aplikacja przypominała redaktorowi o konieczności ich uzupełnienia.