Zalecany schemat metadanych FBC

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Informacje podstawowe

 

Po polsku

Po angielsku

tag

Nazwa

Sponsor digitalizacji

Digitisation sponsor

plmet:digitisationSponsor 

Skrócony opis

Excerpt

Instytucja bądź osoba, która finansowo wsparła digitalizację zasobu.

Institution or person, who financially supported the digitsation of the resource.

...