Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Na liście elementów wybrać katalog, w którym ma się znaleźć nowy katalog.
 2. Z menu podręcznego należy wybrać funkcję Nowy katalog.... Można też wybrać opcję z paska narzędzi lub pozycję Nowy katalog... z menu Zarządzanie.
 3. W pierwszym kroku kreatora należy podać nazwę i uwagi administracyjne dla nowego katalogu (rysunek poniżej) i nacisnąć Dalej, aby przejść do następnego kroku.

  Anchor
  newDirectoryWizard
  newDirectoryWizard

  Kreator nowego katalogu

 

 1. Krok drugi umożliwia wprowadzenie opisu bibliograficznego dla nowego katalogu (rysunek poniżej). Metadane katalogu stanowią domyślny opis bibliograficzny elementów w nim tworzonych - opis ten jest automatycznie wprowadzony do odpowiedniego kroku kreatora nowego elementu i tam może być stosownie modyfikowany. Sam edytor metadanych opisany jest szczegółowo tutaj.

  Anchor
  newDirectoryWizardMetadata
  newDirectoryWizardMetadata

  Opis bibliograficzny

  Po utworzeniu nowy katalog zostanie zaznaczony na drzewie katalogów.