Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Szczegółowe instrukcje uruchamiania poszczególnych modułów systemu znajdują się poniżej. Należy pamiętać aby zachować wskazaną poniżej kolejność instalacji. 

  1. Rozdziale Uruchamianie serwera systemu dLibra - dla serwera dLibra.
  2. Rozdziale Uruchomienie Aplikacji Czytelnika- dla aplikacji czytelnika systemu dLibra.
  3. Rozdziale Instalacja, uruchamianie i logowanie - dla aplikacji redaktora i administratora.

Po przeprowadzeniu instalacji, uruchamiając Uruchamiając system dLibra należy zachować tę samą kolejność uruchamiania poszczególnych modułów (wg listy powyżej).