Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

W wersji 6.0 systemu dLibra zostało wprowadzone nowe pojęcie tzw. wieloformatowych reprezentacji formatów cyfrowych. Formaty cyfrowe to nic innego jak różne typy plików multimedialnych, które mogą być przechowywane w systemie dLibra. Bardziej szczegółowe informacje na temat formatów cyfrowych zostało zawartych w rozdziale 01. Formaty cyfrowe przechowywanych obiektów. Z kolei wieleformatowa reprezentacja formatów cyfrowych to bardziej abstrakcyjna forma podziału samych formatów cyfrowych wewnątrz obiektu cyfrowego(publikacji). Redaktor ma możliwość wyboru czy chce aby publikowany obiekt cyfrowy składał się z pliku lub plików reprezentujących jeden format, czy reprezentujących wiele formatów. Przykładowo czym innym będzie opublikowanie obiektu składającego się z plików DjVu i jednego pliku PDF, a czym innym będzie obiekt składający się z dwóch formatów, w którym pierwszy format będzie składać się wyłącznie z plików DjVu, a drugi format będzie stanowić wyłącznie plik PDF. Przykład, w którym mamy jeden format z plikami DjVu oraz jednym plikiem PDF może wskazywać na to, że plik PDF jest częścią całej publikacji(której część stanowią również pliki DjVu). Przykład, w którym mamy dwa formaty, gdzie jeden format to pliki DjVu, a drugi to plik PDF wskazuje na to, że mamy dokładnie taką samą treść obiektu, ale reprezentowaną za pomocą odmiennych formatów cyfrowych.Informacje pojawiła się nowa możliwość - prezentacji pojedynczego obiektu poprzez rózne formy prezentacji. Potocznie funkcja ta nazywana jest wieloformatowością, przy czym mechanizm ten jest abstrakcyjny i niezależny od cyfrowego formatu pliku/plików. Alternatywne formy prezentacji obiektu pozwalają na prezentację pojedynczego obiektu cyfrowego na różne sposoby. Poniżej wylistowanych jest kilka możliwości wykorzystania tej funkcji:

  1. Alternatywne sposoby prezentacji mogą mieć podział determinowany formatami technicznymi plików, które są prezentowane, czyli np. PDF, DjVu, itd. (taki podział działa w Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej - przykładowy obiekt: https://bibliotekacyfrowa.eu/dlibra/publication/60524/edition/56053 - dostęp dnia 04.01.2018).
  2. Alternatywne sposoby prezentacji mogą mieć podział determinowany charakterem informacji, np. skan dokumentu, transkrypcja polska, tłumaczenie angielskie (taki podział działa domyslnie na portalu Zapisy Terroru - przykładowy obiekt: http://zapisyterroru.pl/dlibra/publication/2906/edition/2887/content - dostęp dnia 04.01.2018)
  3. Alternatywna forma prezentacji może mieć również charakter uzupełniający jak w przypadku wybranych obiektów na portalu Zapisy Terroru, które poza treścią (opisane w punkcie 2.) posiadają dodatkowo multimedialne materiały uzupełniające, tj. galerię zdjęć związaną z obiektem cyfrowym. Przykładowy obiekt: http://zapisyterroru.pl/dlibra/publication/466/edition/452/content - dostep dnia 04.01.2018)

Szczegółowe informacje na temat tworzenia obiektów wieloformatowcyh są zawarte w rozdziale 04. Tworzenie i modyfikowanie obiektów wieloformatowych