Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Podobnie jak w przypadku katalogów biblioteki, dostęp do kolekcji biblioteki dLibra jest kontrolowany w odniesieniu do każdej publikacji i każdego użytkownika z osobna. Podobnie jak w przypadku katalogów biblioteki, prawa dostępu mogą być przyznawane bezpośrednio lub dziedziczone z kolekcji nadrzędnych lub od grupy (patrz poprzedni podrozdział).

W obecnej wersji biblioteki dLibra istnieje jeden rodzaj uprawnień na poziomie kolekcji:

  • Przypisywanie publikacji - umożliwia użytkownikowi dodawanie i usuwanie publikacji z danej kolekcji.
labelimg
Edytor praw na poziomie kolekcji
Edytor praw na poziomie kolekcji

Prawa można modyfikować na zakładce Prawa, która znajduje się w Oknie własności po wybraniu kolekcji. Sposób obsługi komponentów na tej zakładce jest taki sam jak w przypadku edycji uprawnień na poziomie katalogów.