Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Usługi indeksowania i wyszukiwania

Od wersji 5.0 dLibry istnieje możliwość rozdzielenia usługi wyszukiwania (Search Server) znanej z wersji 4.0 na dwie osobne usługi zajmujące się wyszukiwaniem (Search Server) i indeksowaniem (Index Server) niezależnie od siebie. Domyślna konfiguracja serwera dLibry zakłada, że obie usługi działają w ramach tej samej maszyny wirtualnej Java i współdzielą ten sam katalog z indeksem wyszukiwawczym. Konfiguracja taka odpowiada konfiguracji z wersji 4.0 (niezależnie od tego, czy usługa wyszukiwania umieszczona jest wraz z innymi usługami serwera dLibra czy uruchomiona jest na oddzielnej maszynie). Oprócz domyślnej konfiguracji dLibra udostępnia dwie inne możliwości różniące się fizycznym rozmieszczeniem usług.

Search Server i Index Server na tej samej maszynie

Rozwiązanie to zakłada, że usługi Search Server i Index Server będą umieszczone na jednej fizycznej maszynie, jednak będą działać w ramach oddzielnych maszyn wirtualnych Java. W celu uzyskania takiej konfiguracji należy wykonać następujące kroki:

 • Kopiujemy katalog serwera (bez podkatalogu logs) do nowej lokalizacji i opcjonalnie zmieniamy nazwę katalogu w taki sposób, by wskazywała, że dotyczy usługi Index Server. Dalej na potrzebę przejrzystości opisu pierwotny katalog serwera nazywać będziemy SE natomiast skopiowany katalog z usługą Index Server nazywać będziemy IS.
 • Usuwamy podkatalog SE/conf/is.
 • Otwieramy plik SE/conf/server.xml i w sekcji <service-list> usuwamy wpis dotyczący usługi Index Server.
 • W podkatalogu IS/conf usuwamy wszystkie podkatalogi oprócz is, mx, wrapper.
 • Otwieramy plik IS/conf/server.xml i w sekcji <service-list> usuwamy wszystkie wpisy oprócz tych dotyczących usługi Index Server i interfejsu JMX. Oprócz tego zmieniamy parametr serverPort na wartość inną niż odpowiedni parametr w pliku SE/conf/server.xml (np. jeśli w SE/conf/server.xml parametr serverPort ma wartość 10051 to w pliku IS/conf/server.xml parametr ten można ustawić na wartość 11051). Jeśli sekcja <systemServicesUrl> jest zakomentowana, należy komentarz usunąć i wprowadzić URL do usługi System Services (adres i port serwera odpowiadają pierwotnemu serwerowi).
 • W bazie danych modyfikujemy w tabeli SYS_SERVICES wpis dotyczący usługi Index Server zmieniając wartość kolumny SER_PORT na taką, jaka ustawiona została w pliku IS/conf/server.xml w poprzednim kroku.
 • W tej samej tabeli dopisujemy nową krotkę odpowiadającą interfejsowi JMX dla nowego Index Servera. Przykład dla bazy danych Oracle:

  Code Block
  insert into SYS_SERVICES
  (SER_ID, SER_TYPE, SER_DESCRIPTION,
   SER_VERSION, SER_CONNECTED, SER_PASSWORD,
   SER_HOST, SER_PORT)
  values
  (SYS_SERVICES_SER_ID_SEQ.NEXTVAL, 'mx', 'dLibra JMX Management Service',
   '5.0', 0, '@ME_PASSWD@',
   '@SERVER_HOSTNAME@', @SERVER_PORT@);
  

  Parametry @ME_PASSWD@, @SERVER_HOSTNAME@ i @SERVER_PORT@ należy zamienić zgodnie z wartościami umieszczonymi w pliku IS/conf/server.xml.

 • Kopiujemy katalog zawierający indeksy wyszukiwawcze (ścieżka do tego katalogu zapisana jest w pliku SE/conf/lucene.properties w kluczu indexDirectory). Ścieżkę do nowej lokalizacji indeksów wpisujemy do klucza indexDirectory pliku IS/conf/lucene.properties. Podobnie postępujemy z katalogiem zawierającym kopie zapasowe indeksów wyszukiwawczych, przy czym należy uwzględnić fakt, iż ścieżka do tego katalogu zapisana jest pod kluczem indexBackupDirectory.
 • Uruchamiamy serwer dLibra z katalogu SE, następnie z katalogu IS. Po pierwszym uruchomieniu takiej konfiguracji usług w katalogach obu serwerów powstanie plik services.dat, który należy wykorzystać do wygenerowania nowych licencji.

 

Search Server i Index Server na osobnych maszynach

Rozwiązanie to zakłada, że usługi Search Server i Index Server będą umieszczone na osobnych fizycznych maszynach, więc naturalnie będą działać w ramach oddzielnych maszyn wirtualnych Java. W celu uzyskania takiej konfiguracji należy wykonać następujące kroki:

 • Kopiujemy katalog serwera (bez podkatalogu logs) do nowej lokalizacji na osobnej maszynie i opcjonalnie zmieniamy nazwę katalogu w taki sposób, by wskazywała, że dotyczy usługi Index Server. Dalej na potrzebę przejrzystości opisu pierwotny katalog serwera nazywać będziemy SE natomiast skopiowany katalog z usługą Index Server nazywać będziemy IS.
 • Usuwamy podkatalog SE/conf/is.
 • Otwieramy plik SE/conf/server.xml i w sekcji <service-list> usuwamy wpis dotyczący usługi Index Server.
 • W podkatalogu IS/conf usuwamy wszystkie podkatalogi oprócz is, mx, wrapper.
 • Otwieramy plik IS/conf/server.xml i w sekcji <service-list> usuwamy wszystkie wpisy oprócz tych dotyczących usługi Index Server i interfejsu JMX. Oprócz tego zmieniamy parametr serverHost na wartość odpowiadającą adresowi IP maszyny, na której umieszczono Index Server, wartość parametru serverPort może pozostać bez zmian. Jeśli sekcja <systemServicesUrl> jest zakomentowana, należy komentarz usunąć i wprowadzić URL do usługi System Services (adres i port serwera odpowiadają pierwotnemu serwerowi).
 • W bazie danych modyfikujemy w tabeli SYS_SERVICES wpis dotyczący usługi Index Server zmieniając wartości kolumn SER_HOST i SER_PORT na takie, jakie ustawione zostały w pliku IS/conf/server.xml w poprzednim kroku.
 • W tej samej tabeli dopisujemy nową krotkę odpowiadającą interfejsowi JMX dla nowego Index Servera. Przykład dla bazy danych Oracle:

  Code Block
  insert into SYS_SERVICES
  (SER_ID, SER_TYPE, SER_DESCRIPTION,
   SER_VERSION, SER_CONNECTED, SER_PASSWORD,
   SER_HOST, SER_PORT)
  values
  (SYS_SERVICES_SER_ID_SEQ.NEXTVAL, 'mx', 'dLibra JMX Management Service',
   '5.0', 0, '@ME_PASSWD@',
   '@SERVER_HOSTNAME@', @SERVER_PORT@);
  

  Parametry @ME_PASSWD@, @SERVER_HOSTNAME@ i @SERVER_PORT@ należy zamienić zgodnie z wartościami umieszczonymi w pliku IS/conf/server.xml.

 • Kopiujemy katalog zawierający indeksy wyszukiwawcze (ścieżka do tego katalogu zapisana jest w pliku SE/conf/lucene.properties w kluczu indexDirectory) na maszynę z usługą Index Server. Ścieżkę do nowej lokalizacji indeksów wpisujemy do klucza indexDirectory pliku IS/conf/lucene.properties. Podobnie postępujemy z katalogiem zawierającym kopie zapasowe indeksów wyszukiwawczych, przy czym należy uwzględnić fakt, iż ścieżka do tego katalogu zapisana jest pod kluczem indexBackupDirectory.
 • Uruchamiamy serwer dLibra z katalogu SE, następnie z katalogu IS. Po pierwszym uruchomieniu takiej konfiguracji usług w katalogach obu serwerów powstanie plik services.dat, który należy wykorzystać do wygenerowania nowych licencji.

 

Konfiguracja synchronizacji indeksów wyszukiwawczych

Rozdzielenie usług indeksującej i wyszukującej powoduje, że działają one na niezależnych od siebie indeksach wyszukiwawczych. Konsekwencją tego jest fakt, iż indeks wykorzystywany do wyszukiwania nie zawsze jest aktualny i wymaga okresowego odświeżania. Serwer dLibry wyposażony jest w mechanizm synchronizacji indeksów pomiędzy usługami Index Server i Search Server. Synchronizacja uruchamiana jest zgodnie z ustawieniami zadania okresowego zdefiniowanego w pliku SE/conf/se/jobs.xml. Domyślny plan synchronizacji zakłada, że indeks treści (a także indeksy słownikowe *_spell) z racji swojego rozmiaru będzie synchronizowany oddzielnie od indeksów metadanych. Plan ten można dostosować do własnych potrzeb modyfikując wyrażenia CRON dla poszczególnych zadań. Możliwe jest również utworzenie dodatkowych zadań okresowych związanych z konkretnym typem indeksów.

 

Uwagi

 • Oba rozwiązania zakładają, że wydzielenie usługi Index Server odbywa się z konfiguracji umieszczonej na 1 maszynie. W zwiazku z tym usługa Search Server jest umieszczona razem z pozostałymi usługami, ale w miarę możliwości można ją wydzielić na osobną maszynę podobnie jak Index Server.

...