Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Na liście elementów wybrać katalog lub publikację grupowąobiekt grupowy, w której którym ma się znaleźć nowy obiekt.
 2. Z menu podręcznego należy wybrać funkcję Nowy obiekt. Można również użyć przycisku na pasku narzędzi lub wybrać odpowiednią opcję z menu głównego (Nowy obiekt z menu Zarządzanie). Po wybraniu funkcji Nowy obiekt zostanie uruchomiony kreator nowego obiektu.
 3. Pierwszym krokiem kreatora nowego obiektu jest wybór pliku głównego obiektu (rysunek poniżej). Dla źródła danych, należy wybrać obiekt wieloformatowy i wskazać katalog na lokalnym dysku komputera (przycisk Wybierz katalog) w którym znajdują się podkatalogi zawierające obiekty w różnych formatach (lista możliwy do wprowadzenia formatów obiektów została wyszczególniona w punkcie "Możliwe do wprowadzenia formaty plików dla obiektów wieloformatowych"). Nazwy katalogów dla każdego z formatów powinny być następująceo:

  • DjVu: katalog o nazwie DjVu.

  • PDF: katalog o nazwie PDF.

  • PDF dla czytników: katalog o nazwie mPDF.

  • Bitmapa: katalog o nazwie Bitmapa.

  • TXT: katalog o nazwie TXT.

  • Audio: katalog o nazwie Audio. 

  • Wideo: katalog o nazwie Wideo.
  • EPUB: katalog o nazwie EPUB.
  • MOBI: katalog o nazwie MOBI.
 4. Następnie należy wskazać domyślny format obiektu (kolumna Domyślny format). Format ten będzie wyświetlany wtedy, gdy użytkownik portalu WWW nie wskaże bezpośrednio formatu z którego chce korzystać, np. po kliknięciu w ikonę miniatury obiektu w Aplikacji Czytelnika.

 5. Aplikacja redaktora domyślnie wykrywa plik główny każdego z formatów, ale można to zmodyfikować w kolumnie plik główny dla każdego formatu. Dla poszczególnych formatów aplikacja rozpoznaje pliki główne wg następujących ogólnych reguł:

  • DjVu: Plikiem głównym jest plik o nazwie index*.djvu lub plik o nazwie index*.htm lub plik o nazwie index*.html, gdzie * oznacza dowolny ciąg znaków alfanumerycznych, znaku minus „-“ lub podkreślenie „_“.
  • PDF: Plikiem głównym jest plik znajdujący się w katalogu. Plik powinien mieć rozszerzenie .pdf.
  • PDF dla czytników: Plikiem głównym jest plik znajdujący się w katalogu. Plik powinien mieć rozszerzenie .pdf.
  • Bitmapa: Plikiem głównym jest plik wygenerowany automatycznie przez Aplikację Redaktora (presentation.xml) w przypadku galerii wielu obrazów lub plik graficzny jeśli w katalogu jest pojedynczy plik.
  • TXT: Plikiem głównym jest plik znajdujący się w katalogu. Plik tekstowy powinien być z rozszerzeniem .txt oraz powinien być utworzony z wykorzystaniem kodowania UTF-8.
  • Audio: Plikiem głównym jest plik znajdujący się w katalogu. Plik powinien być z rozszerzeniem .mp3, przygotowany w taki sposób by wspierał tzw. pobieranie progresywne.
  • Wideo: Plikiem głównym jest plik znajdujący się w katalogu. Plik powinien być z rozszerzeneim .mp4, przygotowany w taki sposób by wspierał tzw. pobieranie progresywne.
  • EPUB: Plikiem głównym jest plik znajdujący się w katalogu. Plik powinien być z rozszerzeniem .epub.
  • MOBI: Plikiem głównym jest plik znajdujący się w katalogu. Plik powinien być z rozszerzeniem .mobi.

   

  KreatorNowegoObiektu
  Anchor
  KreatorNowegoObiektu
  KreatorNowegoObiektu
 6. W drugim kroku (rysunek poniżej) należy opisać przyszłą publikację przyszły obiekt zestawem wartości atrybutów. Szczegóły znajdują się w rozdziale edytor opisu bibliograficznego. Aby możliwe było przejście do kolejnego kroku musi być podana nazwa publikacji obiektu (pole oznaczone etykietą Nazwa). Domyślnie nazwa ta tworzona jest na podstawie opisu bibliograficznego przez połączenie tytułu autora i daty wydania (informacje o zmianie sposobu tworzenia domyślnej nazwy zawarte są w sekcji konfiguracja). Przykładowo jeśli tytuł to "Bajki", autor "Jan Kowalski" a data wydania "2004" - nazwą będzie "Jan Kowalski, 2004, Bajki" najpierw autor, później data wydania a na końcu tytuł. Za każdym razem kiedy użytkownik zmienia opis bibliograficzny nazwa jest aktualizowana. Możliwe jest oczywiście wprowadzenie innej nazwy lub modyfikacja domyślnej nazwy, co zablokuje automatyczną aktualizację po zmianie opisu. Aby przejść do kolejnego kroku kreatora należy nacisnąć przycisk Dalej

  Anchor
  DodawanieMetadanych
  DodawanieMetadanych


 7. Trzecim krokiem (rysunek poniżej) jest nadanie użytkownikom praw do obiektu. Nadawanie praw opisane jest w części dotyczącej edytora praw. Aby przejść do kolejnego kroku kreatora należy nacisnąć przycisk Dalej

  Anchor
  UstawianiePrawDoObiektu
  UstawianiePrawDoObiektu


 8. Czwartym krokiem kreatora (rysunek poniżej) jest przypisanie obiektu do kolekcji. Mechanizm ten jest dokładnie opisany w części dotyczącej edytora przynależności do kolekcji. Aby przejść do kolejnego kroku kreatora należy nacisnąć przycisk Dalej.

  Anchor
  DodawanieObiektuDoKolekcji
  DodawanieObiektuDoKolekcji


 9. W piątym kroku kreatora nowego obiektu (rysunek poniżej) mamy możliwość wskazania miniatury obiektu. Miniatura to graficzna reprezentacja wydania widoczna dla użytkowników stron WWW przy informacjach na temat wydania. Aby wczytać miniaturę z pliku graficznego na dysku, kliknij przycisk Wybierz i wskaż plik. Jeśli w aplikacji zainstalowane jest rozszerzenie typu miniatureProvider obsługujące pliki wybrane w pierwszym kroku kreatora, aplikacja może automatycznie wygenerować propozycje miniatur. W tym celu należy kliknąć przycisk Z plików publikacjiobiektu. Jeśli możliwe jest wygenerowanie wielu miniatur, właściwą miniaturę można wybrać poprzez wskazanie jej numeru na liście rozwijalnej (numery miniatur zazwyczaj odpowiadają numerom stron w publikacjiobiekcie), lub przejrzeć kolejne miniatury, klikając na Poprzednia strona lub Następna strona. Można również wkleić obrazek ze schowka systemowego (przycisk Wklej). Jeśli aplikacja jest odpowiednio skonfigurowana, wybrane miniatury są automatycznie zmniejszane do wymaganych rozmiarów (szczegóły konfiguracji znajdują się tutaj). Miniatury wygenerowane z plików publikacji można obiektu można dodatkowo powiększać lub zmniejszać, klikając na przyciski oznaczone znakami + i -. Aby przejść do kolego kroku kreatora należy nacisnąć przycisk Dalej.

  Anchor
  MiniaturaDlaWersjiObiektu
  MiniaturaDlaWersjiObiektu


 10. Krok szósty (rysunek poniżej) umożliwia podanie trzech informacji:
  • Uwagi - są to uwagi administracyjne dotyczące publikacjiobiektu
  • Publikowanie - panel pozwalający na opublikowanie pierwszego wydania (lub określenie daty automatycznej publikacji w przyszłości), a także ustawienie ewentualnej daty jego wygaśnięcia (wycofania wydania)
  • Zabezpieczona - pole wyboru pozwalające zabezpieczyć publikację przed obiekt przed kopiowaniem (dotyczy wyłącznie publikacji zawierających obiektów zawierających pliki, które są obsługiwane przez rozszerzenia aplikacji czytelnika umożliwiające zabezpieczanie)

   Anchor
   InformacjeOgolneOObiekcie
   InformacjeOgolneOObiekcie
 11. Przesyłanie plików na serwer jest ostatnim krokiem kreatora publikacji obiektu (rysunek poniżej). Aby stworzyć publikację obiekt na serwerze, należy przycisnąć przycisk Start. Proces ten można wstrzymać i wznowić wybierając ponownie ten sam przycisk. W trakcie tworzenia publikacji na obiektu na panelu Postęp wykazane są wszystkie operacje jakie muszą zostać wykonane w celu poprawnego utworzenia publikacjiobiektu. Nazwa aktualnie wykonywanej czynności jest zaznaczona pogrubioną czcionką. Dla każdej czynności wyświetlany jest czas (w sekundach) jaki upłynął podczas jej wykonywania. Paski postępu informują o zaawansowaniu wykonywanych czynności. Po utworzeniu publikacji wyświetlane obiektu wyświetlane jest krótkie podsumowanie. W trakcie tworzenia publikacji na obiektu na serwerze możliwe jest anulowanie tej czynności (poprzez zamknięcie okna, np. naciśnięcie przycisku Anuluj). Dodatkowo redaktor może odłożyć proces tworzenia publikacji na obiektu na później poprzez wybranie przycisku Prześlij później. Po wybraniu przycisku Prześlij później wszystkie informacje związane z publikacją zapisywane obiektem zapisywane są na dysku komputera, a okno kreatora zostaje natychmiast zamknięte. Wszystkie publikacje do obiekty do wysłania później trafiają na specjalną listę, którą można zarządzać w oknie przesyłania publikacji przeznaczonych obiektów przeznaczonych do wysłania później. Mechanizm ten opisany jest szczegółowo tutaj). Pozwala on na przygotowanie zestawu publikacji do obiektu do przesłania, a następnie uruchomienie przesyłania wszystkich publikacji obiektów na raz (np. uruchomienie przesyłania pod koniec pracy). Powinno to zwiększyć liczbę przesyłanych publikacji obiektów ze względu na to, że redaktor nie musi czekać na przesłanie każdej publikacji każdego obiektu ponieważ przesyłanie może odbywać się poza godzinami pracy.

  Anchor
  PrzesylaniePlikowObiektu
  PrzesylaniePlikowObiektu

...

Aby zamienić obiekt standardowy w obiekt wieloformatowy, należy na liście elementów wybrać katalog lub publikację grupowąobiekt grupowy, w której znajduje się standardowy obiekt i w oknie własności obiektu przejść na zakładkę Wydanie, następnie odpublikować go zaznaczając opcję Nieopublikowane w sekcji publikowanie. Kolejnym krokiem będzie kliknięcie obiektu prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji "Zmień w publikację wieloformatową..." (rysunek poniżej).

...

 1. Aktualizacja plików formatu

  Aby zaktualizować pliki obiektu wieloformatowego dla wybranego formatu należy dwukliknąć wybrany obiekt lub nadusić klawisz enter gdy obiekt jest podświetlony w aplikacji redaktora (jest to widoczne na poniższym rysunku).  Spowoduje to wyświetlenie listy formatów, przypisanych do modyfikowanego obiektu.  Następnie należy dwukliknąć lub nadusić klawisz enter dla wybranego formatu, który ma zostać zmodyfikowany. Ukazana zostanie w ten sposób lista plików wchodzących w skład danego formatu. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszki w nazwę pliku, możliwa będzie zmiana zawartości pliku. (rysunek poniżej). Należy pamiętać, aby zmieniany plik miał taką samą nazwę, jak plik uprzednio dodany.
  Po wskazaniu nowego pliku - przycisk "Wybierz plik" (rysunek poniżej), możliwe będzie przesłanie go na serwer dLibra klikając przycisk start (kolejny rysunek poniżej).

 2. Dodawanie / zmiana plików formatu

  Przed wprowadzeniem zmiany należy odpublikować obiekt. Aby dodać pliki danego format obiektu wieloformatowego, należy wskazać obiekt, dla którego ma zostać wprowadzona zmiana, następnie w oknie własności przejść na zakładkę Wydanie (rysunek poniżej) i odpublikować go zaznaczając opcję Nieopublikowane w sekcji publikowanie. Kolejnym krokiem będzie kliknięcie obiektu prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji "Dodaj / zmień pliki formatów...".  W nowym oknie (rysunek poniżej) należy wskazać katalog zawierający podkatalogi z plikami formatów, które mają zostać dodane lub zmienione dla już istniejących.  Po wybraniu katalogu, należy wskazać domyślny format plików dla publikacji wieloformatowej oraz obiektu wieloformatowego oraz wskazać plik główny dla każdego z formatów, jeśli ma być inny od rozpoznanego automatycznie.  Kolejnym krokiem jest przesłanie plików obiektu wieloformatowego do serwera dLibra klikając przycisk start.


   
  Ostatnią czynnością jest ponowne opublikowanie obiektu poprzez zaznaczenie opcji Opublikowane na zakładce Wydanie, w sekcji Publikowanie.