Zalecany schemat metadanych FBC

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Informacje podstawowe

 

Po polsku

Po angielsku

Nazwa

Sponsor digitalizacji

Digitisation sponsor

Skrócony opis

Excerpt

Instytucja bądź osoba, która finansowo wsparła digitalizację zasobu.

Institution or person, who financially supported the digitsation of the resource.

Informacje dodatkowe

Pole to może być wykorzystywane, gdy instytucja finansująca digitalizację wymaga, aby każda zdigitalizowana pozycje (a nie np. tylko każda kolekcja) była oznaczona informacjami o sponsorze. Może mieć to miejsce zarówno w przypadku sponsorów prywatnych jak i finansowania publicznego.

Zaleca się, aby słownik wartości tego atrybutu na poziomie danej biblioteki cyfrowej był kontrolowany.