Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Podręcznik oprogramowania dLab składa się z 6 rozdziałów. W rozdziale pierwszym znajduje się krótka charakterystyka systemu dLab, jego cel i idea działania. W rozdziale drugim omówiony jest proces instalacji oprogramowania dLab, w tym komponentu serwera oraz komponentu aplikacji WWW. Rozdział trzeci opisuje ideę działania systemu dLab, jego najważniejsze funkcje oraz cechy. Znajdują się tam informacje o podstawowych jednostkach pracy na jakich operuje system, powiązaniach pomiędzy czynnościami wykonywanymi w ramach procesu digitalizacji, rolach użytkowników w systemie, czy możliwościach konfiguracji. Rozdział czwarty przedstawia domyślną konfigurację systemu i jest przykładem tego w jaki sposób można dostosować system dLab do swoich potrzeb. W rozdziale piątym zawarto instrukcję użytkownika, która obejmuje najważniejsze operacje, jakie użytkownik może wykonywać w ramach systemu. W rozdziale ostatnim przedstawiono podsumowanie w postaci przykładowego, kompletnego scenariusza realizacji zadania digitalizacji w systemie dLab. Scenariusz ten daje ogólny pogląd na możliwości systemu dLab i przedstawia jego podstawowe funkcjonalności.