Child pages
 • Nota do wydania z dnia 2013-03-25
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Informacje o wydaniu:

 • Data wydania: 2013-03-26

 • Implementacja: 1021-6935

 • Timestamp: 2013-03-26_09-21-32

Zmiany i ulepszenia wprowadzone w wydaniu:

 • Dodanie wsparcia dla czcionki Junicode w edytorze transkrypcji

 • Zmiana adresu automatu wysyłającego maile

Wszystkie maile wysyłane są przez nadawcę no-reply z domeny man.poznan.pl.

 • Mechanizm zarządzania uprawnieniami do projektów

Z poziomu strony dostępnej pod linkiem możliwe jest dodawanie/usuwanie użytkowników, którzy mogą edytować prywatny projekt. Zarządzać uprawnieniami dla danego projektu może tylko jego właściciel.

Każdy z użytkowników na stronie swojego profilu posiada widoczne dla niego projekty pogrupowane w dwie zakładki. Pierwsza z nich - Moje projekty zawiera te projekty, których użytkownik jest właścicielem. Z kolei zakładka Udostępnione dla mnie zawiera te projekty, które zostały użytkownikowi udostępnione przez innych użytkowników systemu.


 • Import plików TIFF

Ze strony dodawania nowych plików do projektu możliwe jest dodawanie plików TIFF pojedynczo lub w archiwum zip. Pliki w sposób automatyczny są konwertowane do obrazów PNG o rozdzielczości 300dpi.

 • Wzbogacenie pliku hOCR o dodatkowe informacje

  1. nazwa,wersja wykorzystanego silnika OCR oraz lista profili użyta do rozpoznawania znaków

   1. zapisywane są w nagłówku pliku hOCR w blokach ocr_system i ocr-langs.
  2. nazwa oraz wymiary pliku źródłowego
   1. atrybut title w bloku ocr_page
  3. komentarze i formatowanie
   1. fragmenty linii opatrzone komentarzami w pliku hOCR ujęte są w znaczniki ocrx_comment_ref, w którym atrybut id wskazuje na definicję komentarza umieszczonego na początku pliku hOCR w bloki ocrx_comments,
   2. fragmenty linii pisane kursywą ujęte są w znaczniki <i>...</i>.
 • Ulepszenie mechanizmu zapisującego komentarze oraz zamykanie dialogów

Usprawnienie mechanizmu zapisującego komentarze w transkrybowanej linii oraz poprawna obsługa zamykania dialogów (min. przez przycisk ESC).

 • Zmiana wyglądu i zachowania wyglądu dialogu OCR pojedynczej linii

Zmianie uległ wygląd okienka, w którym edytor ma możliwość wykonanie procesu OCR dla pojedynczej linii. Po kliknięciu przycisku  dialog się zamyka, a jego zawartośc jest automatycznie wstawiana w dialog edytora.


 • Możliwość pobierania transkrypcji w pliku EPUB

Opcja dostępna jest z poziomu strony zarządzania projektem, tylko dla jego właściciela. Plik EPUB generowany jest na podstawie tych stron projektu, które posiadają już jakąś transkrypcję.

 • Dodatkowe przyciski nawigacyjne w dialogu edytora linii

W prawym dolnym rogu okna edytora linii dodano trzy nowe przyciski. Przycisk służy do zapisywania zmian wprowadzonych przez edytora bez zamykania dialogu transkrypcji linii. Dwa kolejne przyciski służą do nawigacji pomiędzy liniami transkrypcji.

 • Wzbogacenie walidacji linku OAI

Link OAI, za pomocą którego możliwe jest zaimportowanie nowego projektu lub plików do już istniejącego poddawany jest walidacji. Jej celem jest określenie, czy link pochodzi ze wspieranej przez WLT biblioteki cyfrowej oraz czy typ publikacji umożliwia jego import.

 • Dodanie możliwości przywrócenia transkrypcji strony z początkowej rewizji

W widoku historii zmian dla konkretnej strony transkrypcji możliwe jest przywrócenie stanu z początkowej rewizji oznaczonej numerem 0.

 • Blokada czynności do wykonania na stronach projektu, dla którego uruchomione są długotrwające zadania

W trakcie uruchomienia co najmniej jednego długotrwającego zadania dla projektu, jakiekolwiek czynności, które mogą zostać wykonane na projekcie przez właściciela lub edytora projektu są blokowane. Odbywa się to przez blokowanie menu w widoku projektu i zarządzania projektem.

 

 • No labels