Instrukcja obsługi systemu dLibra 5.0 oraz dMuseion 1.0

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Użytkownik logujący się do aplikacji czytelnika (czytelnik) może mieć możliwość dodawania własnych publikacji za pośrednictwem interfejsu WWW.
Aby tę możliwość zapewnić, czytelnik powinien mieć przypisany katalog domowy (patrz właściwości użytkowników). Publikacje dodane przez czytelnika zostaną umieszczone w jego katalogu domowym, w podkatalogu o nazwie zgodnej z identyfikatorem czytelnika. Tak więc, można przypisać ten sam katalog domowy do wielu czytelników - dodane przez nich publikacje nie pomieszają się.

Jest możliwość skonfigurowania systemu dLibra tak, aby wszyscy czytelnicy mogli dodawać własne publikacje. W tym celu należy zmodyfikować plik konfiguracyjny serwera conf/ms/service.properties - ustawić wartość wwwPublicationsAllowed na true.
W takim przypadku publikacje dodane przez czytelników, którzy nie mają przypisanego katalogu domowego, zostaną dodane do katalogu Publikacje czytelników położonym bezpośrednio w katalogu głównym biblioteki. Tak samo jak w przypadku zwykłych katalogów domowych, dla każdego czytelnika zostanie utworzony podkatalog o nazwie zgodnej z jego identyfikatorem.

Zanim publikacje dodane przez czytelnika będą widoczne dla innych użytkowników, muszą zostać zaakceptowane przez jednego z moderatorów.
Moderatorami są ci redaktorzy, którzy mają przyznane prawo Moderacja katalogu dla katalogu domowego czytelnika. (zobacz uprawnienia do katalogów. Moderator dostaje wiadomość o każdej publikacji dodanej lub zmodyfikowanej przez użytkowników aplikacji www powiązanych z moderowanym katalogiem. Wiadomości te można wyświetlić po wybraniu w aplikacji redaktora menu Narzędzia, a następnie Wiadomości... (rysunek poniżej).

Okno wiadomości

Tabela w górnej części okna zawiera podstawowe informacje o wszystkich wiadomościach. Wiadomości dotyczące publikacji dodanych przez czytelników mają temat zaczynający się od słów PROŚBA O MODERACJĘ. W kolumnie Nadawca znajduje się identyfikator użytkownika, który dodał publikację. W pozostałych kolumnach znajdują się data i godzina dodania publikacji oraz identyfikator publikacji. Po kliknięciu w tabeli na wybranej wiadomości, w dolnej części okna można przeczytać jej treść. Pod treścią okna znajduje się przycisk Odpowiedz..., który pozwala skontaktować się z czytelnikiem dodającym publikację za pośrednictwem e-maila (wywoływany jest w tym celu domyślny program pocztowy zainstalowany w systemie).

Po zapoznaniu się z treścią wiadomości, moderator może samodzielnie przejść do właściwej publikacji, lub dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy na tabeli w wierszu z wiadomością, aby automatycznie wybrać publikację w głównym oknie aplikacji redaktora. Każda publikacja nowo dodana przez czytelnika ma jedno wydanie, które jest nieopublikowane. Moderator powinien zapoznać się z treścią i opisem bibliograficznym publikacji, a następnie podjąć decyzję o jej dalszym losie. Ma do wyboru następujące możliwości:

  • od razu opublikować wydanie (po ewentualnym samodzielnym wprowadzeniu drobnych poprawek) - w tym celu należy zaznaczyć opcję Opublikowane w zakładce Wydanie oraz wskazać odpowiednie kolekcje w zakładce Kolekcje, a następnie kliknąć przycisk Zatwierdź. Publikacja stanie się dostępna w bibliotece, a czytelnik, który ją dodał, otrzyma wiadomość o jej zaakceptowaniu.
  • usunąć publikację - polecenie Usuń dostępne jest na pasku narzędziowym oraz w menu podręcznym dostępnym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na publikacji. Podczas usuwania publikacji pojawia się okno, w którym należy wpisać powód usunięcia. Informacja o usunięciu wraz z powodem zostanie przekazana czytelnikowi, który dodał publikację.
  • skierować publikację do korekty, aby czytelnik poprawił błędy lub uzupełnił brakujące elementy - tym celu w Zakładce wydanie należy zaznaczyć opcję Korekta. Przy zatwierdzaniu zmian pojawi się okno dialogowe, w którym należy wpisać wskazówki dla czytelnika, dotyczące wymaganych poprawek. Wskazówki te zostaną zawarte w wiadomości dla czytelnika o przekazaniu publikacji do korekty, a także automatycznie dodane jako uwagi administracyjne.

Po skierowaniu publikacji do korekty, czytelnik, który ją dodał, ma możliwość wprowadzenia w niej zmian. Gdy tego dokona, moderator otrzyma kolejną wiadomość z prośbą o moderację. Podobnie jak za pierwszym razem, po zapoznaniu się z publikacją będzie mógł podjąć decyzję o jej zaakceptowaniu, usunięciu bądź ponownej korekcie.

Opisane powyżej decyzje podejmowane przez moderatora (z wyjątkiem decyzji o usunięciu) nie są ostateczne - moderator może w każdym momencie zmienić stan publikacji (a właściwie wydania) na opublikowany, nieopublikowany, lub skierować do korekty. Po każdej takiej zmianie wiadomość z informacjami o niej będzie przekazana użytkownikowi, który dodał publikację. Jedynie operacja usunięcia publikacji jest nieodwracalna (nie można przywrócić usuniętej publikacji, ale czytelnik może dodać do systemu kolejną publikację z taką samą treścią).

  • No labels